Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 145.010 151.030
Tekuća sredstva 285.138 251.804
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 210.975 179.004
Kratkoročna razgraničenja 2.591 2.591
Bilansna aktiva 430.148 402.834
Pasiva
Kapital 318.159 304.284
Osnovni kapital 193.926 193.926
Rezerve 6.009 6.009
Revalorizacione rezerve 241 241
Neraspoređeni dobitak 120.205 106.330
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 111.989 98.550
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 430.148 402.834
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 516.540 469.553
EBITDA 48.088 56.234
Amortizacija 31.988 24.070
EBIT 16.100 32.164
Rashodi kamata 0 2
Dobitak prije poreza 16.100 32.162
Porezi iz dobitka 2.225 2.132
Neto dobitak 13.875 30.030
Prosječan broj zaposlenih 33,00 30,00
Prihod po zaposlenom 15.652,73 15.651,77
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 595.946 532.194
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 563.975 432.792
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 31.971 99.402
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 595.946 532.194
Ukupni odlivi gotovine 563.975 432.792
Neto priliv (odliv) gotovine 31.971 99.402
Gotovina na početku obračunskog perioda 179.004 79.602
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 210.975 179.004

Skraćeni finansijski pokazatelji [KOMN-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0715
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,6406
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) 3,33%
Prinos na kapital (ROE) 4,46%
Neto marža 2,69%
EBITDA marža 9,31%
Ukupan prihod 600.316