JP Komus a.d. Nevesinje

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KOMN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 178.102 183.069
Tekuća sredstva 171.590 165.546
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 23.922 44.540
Aktivna vremenska razgraničenja 2.591 2.541
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 349.692 348.615
Pasiva
Kapital 270.526 272.748
Osnovni kapital 193.926 193.926
Rezerve 6.009 6.009
Revalorizacione rezerve 241 241
Neraspoređeni dobitak 72.572 72.572
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 79.166 75.867
Pasivna vremenska razgraničenja 25.329 28.498
Poslovna pasiva 349.692 348.615
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 403.480 382.925
EBITDA 15.047 24.293
Amortizacija 17.261 18.471
EBIT -2.214 5.822
Rashodi kamata 8 165
Dobitak prije poreza -2.222 5.657
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -2.222 5.657
Prosječan broj zaposlenih 26,00 25,00
Prihod po zaposlenom 15.518,46 15.317,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 473.709 416.918
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 494.327 421.658
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -20.618 -4.740
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 37
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 37
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 473.709 416.955
Ukupni odlivi gotovine 494.327 421.658
Neto priliv (odliv) gotovine -20.618 -4.703
Gotovina na početku obračunskog perioda 44.540 49.243
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 23.922 44.540

Skraćeni finansijski pokazatelji [KOMN-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0115
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,3950
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -0,64%
Prinos na kapital (ROE) -0,82%
Neto marža -0,55%
EBITDA marža 3,73%
Ukupan prihod 428.938