JP Komus a.d. Nevesinje

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KOMN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 160.871 178.102
Tekuća sredstva 187.883 171.590
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 46.071 23.922
Aktivna vremenska razgraničenja 2.591 2.591
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 348.754 349.692
Pasiva
Kapital 272.337 270.526
Osnovni kapital 193.926 193.926
Rezerve 6.009 6.009
Revalorizacione rezerve 241 241
Neraspoređeni dobitak 74.383 72.572
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 76.417 79.166
Pasivna vremenska razgraničenja 22.160 25.329
Poslovna pasiva 348.754 349.692
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 436.459 403.480
EBITDA 19.389 15.047
Amortizacija 17.572 17.261
EBIT 1.817 -2.214
Rashodi kamata 6 8
Dobitak prije poreza 1.811 -2.222
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 1.811 -2.222
Prosječan broj zaposlenih 27,00 26,00
Prihod po zaposlenom 16.165,15 15.518,46
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 451.791 473.709
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 429.642 494.327
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 22.149 -20.618
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 451.791 473.709
Ukupni odlivi gotovine 429.642 494.327
Neto priliv (odliv) gotovine 22.149 -20.618
Gotovina na početku obračunskog perioda 23.922 44.540
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 46.071 23.922

Skraćeni finansijski pokazatelji [KOMN-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0093
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4043
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) 0,52%
Prinos na kapital (ROE) 0,67%
Neto marža 0,41%
EBITDA marža 4,44%
Ukupan prihod 451.791