Komo a.d. Modriča

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KOMO-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
KOMO-R-A 201527.6.2016.219.5010,1350  31.12.2016.18.7.2016.15.7.2016.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 1.529.866 1.104.565
Tekuća sredstva 3.248.213 3.092.074
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.026.705 1.843.878
Aktivna vremenska razgraničenja 353
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.778.079 4.196.639
Pasiva
Kapital 4.003.811 3.709.775
Osnovni kapital 1.626.421 1.626.421
Rezerve 516.828 128.881
Revalorizacione rezerve 892.228 892.228
Neraspoređeni dobitak 968.334 1.062.245
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 774.268 486.864
Pasivna vremenska razgraničenja 413
Poslovna pasiva 4.778.079 4.196.639
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 3.922.338 3.309.360
EBITDA 867.254 881.494
Amortizacija 103.284 45.914
EBIT 763.970 835.580
Rashodi kamata 0 2.327
Dobitak prije poreza 763.970 833.253
Porezi iz dobitka 76.397 86.216
Neto dobitak 687.573 747.037
Prosječan broj zaposlenih 262,00 235,00
Prihod po zaposlenom 14.970,76 14.082,38
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.097.783 3.140.961
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.441.946 2.643.954
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 655.837 497.007
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 17.832 51.265
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 351.660 5.405
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -333.828 45.860
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 35.000 3.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 174.182 17.843
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -139.182 -14.843
Ukupni prilivi gotovine 4.150.615 3.195.226
Ukupni odlivi gotovine 3.967.788 2.667.202
Neto priliv (odliv) gotovine 182.827 528.024
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.843.878 1.315.854
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.026.705 1.843.878

Skraćeni finansijski pokazatelji [KOMO-R-A]

P/S 0,0622
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,4228
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,3548
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,4617
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0609
Tržišna kapitalizacija 243.963
Prinos na aktivu (ROA) 15,32%
Prinos na kapital (ROE) 17,83%
Neto marža 17,53%
EBITDA marža 22,11%
Ukupan prihod 3.985.348