Komo a.d. Modriča

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KOMO-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
KOMO-R-A 201527.6.2016.219.5010,1350  31.12.2016.18.7.2016.15.7.2016.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 2.518.846 1.529.866
Tekuća sredstva 2.297.650 3.248.213
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.074.730 2.026.705
Aktivna vremenska razgraničenja 64.102 353
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.816.496 4.778.079
Pasiva
Kapital 4.024.653 4.007.228
Osnovni kapital 1.626.421 1.626.421
Rezerve 516.828 516.828
Revalorizacione rezerve 892.228 892.228
Neraspoređeni dobitak 989.176 971.751
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 791.843 770.851
Pasivna vremenska razgraničenja 75.000 413
Poslovna pasiva 4.816.496 4.778.079
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 3.550.178 3.922.338
EBITDA 173.730 867.254
Amortizacija 156.302 103.284
EBIT 17.428 763.970
Rashodi kamata 3 0
Dobitak prije poreza 17.425 763.970
Porezi iz dobitka 0 72.980
Neto dobitak 17.425 690.990
Prosječan broj zaposlenih 285,00 262,00
Prihod po zaposlenom 12.456,76 14.970,76
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.953.488 4.097.783
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.959.606 3.441.946
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -6.118 655.837
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 20.000 17.832
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 926.503 351.660
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -906.503 -333.828
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 35.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 39.354 174.182
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -39.354 -139.182
Ukupni prilivi gotovine 3.973.488 4.150.615
Ukupni odlivi gotovine 4.925.463 3.967.788
Neto priliv (odliv) gotovine -951.975 182.827
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.026.705 1.843.878
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.074.730 2.026.705

Skraćeni finansijski pokazatelji [KOMO-R-A]

P/S 0,0687
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0107
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 14,0008
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,4745
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0606
Tržišna kapitalizacija 243.963
Prinos na aktivu (ROA) 0,36%
Prinos na kapital (ROE) 0,43%
Neto marža 0,49%
EBITDA marža 4,89%
Ukupan prihod 3.610.865