JP Komrad a.d. Rogatica

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KOMR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 220.744 229.546
Tekuća sredstva 180.335 224.669
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5.947 1.688
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 401.079 454.215
Pasiva
Kapital 135.297 139.739
Osnovni kapital 136.181 136.181
Rezerve 1.080 1.080
Revalorizacione rezerve 15.986
Neraspoređeni dobitak 2.479 20.516
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 156.704 156.704
Kratkoročne obaveze 109.078 157.772
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 401.079 454.215
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 488.120 481.626
EBITDA 15.097 -9.647
Amortizacija 17.536 20.373
EBIT -2.439 -30.020
Rashodi kamata 2.004 4.004
Dobitak prije poreza -4.443 -34.024
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -4.443 -34.024
Prosječan broj zaposlenih 35,00 34,00
Prihod po zaposlenom 13.946,29 14.165,47
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 614.054 485.870
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 597.188 485.730
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 16.866 140
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 225
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 225
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 12.607 1.017
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -12.607 -1.017
Ukupni prilivi gotovine 614.054 486.095
Ukupni odlivi gotovine 609.795 486.747
Neto priliv (odliv) gotovine 4.259 -652
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.688 2.340
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5.947 1.688

Skraćeni finansijski pokazatelji [KOMR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0326
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9935
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -1,04%
Prinos na kapital (ROE) -3,23%
Neto marža -0,91%
EBITDA marža 3,09%
Ukupan prihod 504.451