JP Komrad a.d. Rogatica

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KOMR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 210.084 220.744
Tekuća sredstva 198.810 180.335
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 8.888 5.947
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 408.894 401.079
Pasiva
Kapital 136.183 135.297
Osnovni kapital 136.181 136.181
Rezerve 1.080 1.080
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 3.365 2.479
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 156.704 156.704
Kratkoročne obaveze 116.007 109.078
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 408.894 401.079
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 511.370 488.120
EBITDA 15.107 15.097
Amortizacija 12.228 17.536
EBIT 2.879 -2.439
Rashodi kamata 1.993 2.004
Dobitak prije poreza 886 -4.443
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 886 -4.443
Prosječan broj zaposlenih 34,00 35,00
Prihod po zaposlenom 15.040,29 13.946,29
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 534.555 614.054
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 518.230 597.188
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 16.325 16.866
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 13.384 12.607
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -13.384 -12.607
Ukupni prilivi gotovine 534.555 614.054
Ukupni odlivi gotovine 531.614 609.795
Neto priliv (odliv) gotovine 2.941 4.259
Gotovina na početku obračunskog perioda 5.947 1.688
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 8.888 5.947

Skraćeni finansijski pokazatelji [KOMR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0065
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0000
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) 0,22%
Prinos na kapital (ROE) 0,65%
Neto marža 0,17%
EBITDA marža 2,95%
Ukupan prihod 532.191