Park KP a.d. Mrkonjić Grad

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KPMG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 1.944.847 1.997.484
Tekuća sredstva 979.747 974.688
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 491.530 481.128
Aktivna vremenska razgraničenja 4.146 3.856
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.924.594 2.972.172
Pasiva
Kapital 2.618.357 2.585.071
Osnovni kapital 1.572.533 1.572.533
Rezerve 192.143 189.181
Revalorizacione rezerve 698.211 698.517
Neraspoređeni dobitak 155.470 124.840
Rezervisanja 35.403 30.520
Dugoročne obaveze 31.481 61.309
Kratkoročne obaveze 239.353 295.272
Pasivna vremenska razgraničenja 134.257 150.849
Poslovna pasiva 2.924.594 2.972.172
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 1.639.518 1.562.794
EBITDA 170.302 194.161
Amortizacija 124.602 119.966
EBIT 45.700 74.195
Rashodi kamata 4.271 5.765
Dobitak prije poreza 41.429 68.430
Porezi iz dobitka 7.957 9.187
Neto dobitak 33.472 59.243
Prosječan broj zaposlenih 52,00 53,00
Prihod po zaposlenom 31.529,19 29.486,68
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.032.522 1.867.608
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.879.454 1.731.519
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 153.068 136.089
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 9.058 20.287
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 123.587 294.359
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -114.529 -274.072
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 28.137 29.347
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -28.137 -29.347
Ukupni prilivi gotovine 2.041.580 1.887.895
Ukupni odlivi gotovine 2.031.178 2.055.225
Neto priliv (odliv) gotovine 10.402 -167.330
Gotovina na početku obračunskog perioda 481.128 648.458
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 491.530 481.128

Skraćeni finansijski pokazatelji [KPMG-R-A]

P/S 0,9591
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0213
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 46,9806
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,6651
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6006
Tržišna kapitalizacija 1.572.533
Prinos na aktivu (ROA) 1,14%
Prinos na kapital (ROE) 1,29%
Neto marža 2,04%
EBITDA marža 10,39%
Ukupan prihod 1.690.523