Park KP a.d. Mrkonjić Grad

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KPMG-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 1.997.484 1.749.926
Tekuća sredstva 974.688 1.136.902
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 481.128 648.458
Aktivna vremenska razgraničenja 3.856 4.920
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.972.172 2.886.828
Pasiva
Kapital 2.585.071 2.525.968
Osnovni kapital 1.572.533 1.572.533
Rezerve 189.181 186.559
Revalorizacione rezerve 698.517 714.390
Neraspoređeni dobitak 124.840 52.486
Rezervisanja 30.520 30.073
Dugoročne obaveze 61.309 89.575
Kratkoročne obaveze 295.272 241.212
Pasivna vremenska razgraničenja 150.849 167.632
Poslovna pasiva 2.972.172 2.886.828
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 1.562.794 1.451.156
EBITDA 194.161 174.744
Amortizacija 119.966 106.677
EBIT 74.195 68.067
Rashodi kamata 5.765 7.753
Dobitak prije poreza 68.430 60.314
Porezi iz dobitka 9.187 7.878
Neto dobitak 59.243 52.436
Prosječan broj zaposlenih 53,00 52,00
Prihod po zaposlenom 29.486,68 27.906,85
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.867.608 1.824.346
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.731.519 1.603.352
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 136.089 220.994
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 20.287 6.962
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 294.359 121.130
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -274.072 -114.168
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 29.347 40.891
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -29.347 -40.891
Ukupni prilivi gotovine 1.887.895 1.831.308
Ukupni odlivi gotovine 2.055.225 1.765.373
Neto priliv (odliv) gotovine -167.330 65.935
Gotovina na početku obračunskog perioda 648.458 582.523
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 481.128 648.458

Skraćeni finansijski pokazatelji [KPMG-R-A]

P/S 1,0062
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0377
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 26,5438
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,6439
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6083
Tržišna kapitalizacija 1.572.533
Prinos na aktivu (ROA) 2,02%
Prinos na kapital (ROE) 2,32%
Neto marža 3,79%
EBITDA marža 12,42%
Ukupan prihod 1.617.191