Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KPPL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 620.930 644.626
Tekuća sredstva 488.602 532.304
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 64.827 140.265
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.109.532 1.176.930
Pasiva
Kapital 542.295 504.839
Osnovni kapital 295.195 295.195
Rezerve 209.644
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 37.456 209.644
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 77.307 173.494
Kratkoročne obaveze 489.930 498.597
Pasivna vremenska razgraničenja 144.991 149.343
Poslovna pasiva 1.109.532 1.176.930
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 1.480.056 1.471.538
EBITDA 140.584 303.482
Amortizacija 110.740 116.240
EBIT 29.844 187.242
Rashodi kamata 6.143 18.233
Dobitak prije poreza 23.701 169.009
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 23.701 169.009
Prosječan broj zaposlenih 58,00 56,00
Prihod po zaposlenom 25.518,21 26.277,46
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.828.257 1.732.504
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.696.233 1.595.445
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 132.024 137.059
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 746 8.702
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 746 8.702
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 208.208 151.428
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -208.208 -151.428
Ukupni prilivi gotovine 1.829.003 1.741.206
Ukupni odlivi gotovine 1.904.441 1.746.873
Neto priliv (odliv) gotovine -75.438 -5.667
Gotovina na početku obračunskog perioda 140.265 145.932
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 64.827 140.265

Skraćeni finansijski pokazatelji [KPPL-R-A]

P/S 0,2114
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0803
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 13,2023
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,8371
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5770
Tržišna kapitalizacija 312.907
Prinos na aktivu (ROA) 2,07%
Prinos na kapital (ROE) 4,53%
Neto marža 1,60%
EBITDA marža 9,50%
Ukupan prihod 1.619.059