Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2016 2015
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 309.271 307.689
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 292.909 291.225
Kratkoročna razgraničenja 1
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 309.271 307.689
Pasiva
Kapital 245.413 287.406
Osnovni kapital 7.953.604 7.953.604
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 491.283 491.283
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 63.858 20.283
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 309.271 307.689
Skraćeni bilans uspjeha 2016 2015
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -41.993 -35.300
Amortizacija 0 0
EBIT -41.993 -35.300
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -41.993 -35.300
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -41.993 -35.300
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2016 2015
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.594 6.825
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 910 35.396
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.684 -28.571
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 2.594 6.825
Ukupni odlivi gotovine 910 35.396
Neto priliv (odliv) gotovine 1.684 -28.571
Gotovina na početku obračunskog perioda 291.225 319.796
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 292.909 291.225

Skraćeni finansijski pokazatelji za 2016. [KPPR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0053
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0189
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0309
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0032
Tržišna kapitalizacija 795
Prinos na aktivu (ROA) -13,61%
Prinos na kapital (ROE) -15,76%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 2.103
Finansijski pokazatelji su informativnog karaktera i prikazuju se podaci od tekućeg broja akcija i knjigovodstvene vrijednosti iz posljednjeg objavljenog godišnjeg finansijskog izvještaja.