KP Čistoća a.d. Vlasenica - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KPVL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 289.440 306.540
Tekuća sredstva 207.636 186.636
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 198 1.810
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 497.076 493.176
Pasiva
Kapital 105.428 202.213
Osnovni kapital 206.000 206.000
Rezerve 73 73
Revalorizacione rezerve 111.391 111.391
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 52.758 84.705
Kratkoročne obaveze 338.890 206.258
Pasivna vremenska razgraničenja 31.183 37.988
Poslovna pasiva 497.076 493.176
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 425.326 421.066
EBITDA -74.860 24.916
Amortizacija 17.455 17.165
EBIT -92.315 7.751
Rashodi kamata 4.470 7.751
Dobitak prije poreza -96.785 0
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -96.785
Prosječan broj zaposlenih 28,00 28,00
Prihod po zaposlenom 15.190,21 15.038,07
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 475.112 503.344
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 444.777 501.915
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 30.335 1.429
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 31.947
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -31.947 0
Ukupni prilivi gotovine 475.112 503.344
Ukupni odlivi gotovine 476.724 501.915
Neto priliv (odliv) gotovine -1.612 1.429
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.810 381
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 198 1.810

Skraćeni finansijski pokazatelji [KPVL-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,4698
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5118
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -19,55%
Prinos na kapital (ROE) -62,92%
Neto marža -22,76%
EBITDA marža -17,60%
Ukupan prihod 436.053