Krajinalijek a.d. Banja Luka - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KRJL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 6.843.688 13.684.716
Tekuća sredstva 14.491.016 11.306.881
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5.809 35.507
Aktivna vremenska razgraničenja 12.500
Gubitak iznad visine kapitala 10.014.684
Poslovna aktiva 31.349.388 24.991.597
Pasiva
Kapital 51.235
Osnovni kapital 6.072.569
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 31.349.388 24.940.362
Pasivna vremenska razgraničenja 50
Poslovna pasiva 31.349.388 24.991.597
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -11.700 35.471
Amortizacija 0 0
EBIT -11.700 35.471
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -11.700 35.471
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -11.700 35.471
Prosječan broj zaposlenih 2,00
Prihod po zaposlenom 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 187.575 30.118
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 217.273 8.113
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -29.698 22.005
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 187.575 30.118
Ukupni odlivi gotovine 217.273 8.113
Neto priliv (odliv) gotovine -29.698 22.005
Gotovina na početku obračunskog perioda 35.507 13.502
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5.809 35.507

Skraćeni finansijski pokazatelji [KRJL-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0019
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -202,4190
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 2.368.302
Prinos na aktivu (ROA) -0,04%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 183.298