Krajinalijek a.d. Banja Luka - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KRJL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 6.843.688
Tekuća sredstva 20.906.769 14.491.016
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 16.391 5.809
Aktivna vremenska razgraničenja 12.500
Gubitak iznad visine kapitala 10.428.069 10.014.684
Poslovna aktiva 31.334.838 31.349.388
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 31.334.838 31.349.388
Pasivna vremenska razgraničenja 80 50
Poslovna pasiva 31.334.838 31.349.388
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -232.322 -11.700
Amortizacija 0 0
EBIT -232.322 -11.700
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -232.322 -11.700
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -232.322 -11.700
Prosječan broj zaposlenih 1,00 2,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 287.681 187.575
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 277.099 217.273
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 10.582 -29.698
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 287.681 187.575
Ukupni odlivi gotovine 277.099 217.273
Neto priliv (odliv) gotovine 10.582 -29.698
Gotovina na početku obračunskog perioda 5.809 35.507
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 16.391 5.809

Skraćeni finansijski pokazatelji [KRJL-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0383
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -10,1940
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 2.368.302
Prinos na aktivu (ROA) -0,74%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 119.920