Krajinapetrol a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KRPT-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 15.965.300 15.923.481
Tekuća sredstva 5.714.479 5.350.138
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.220.172 1.390.911
Aktivna vremenska razgraničenja 22.101 27.272
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 21.679.779 21.273.619
Pasiva
Kapital 20.018.262 19.261.203
Osnovni kapital 13.876.371 13.876.371
Rezerve 69.401 69.401
Revalorizacione rezerve 3.919.829 4.045.216
Neraspoređeni dobitak 2.152.661 1.270.215
Rezervisanja 31.857 31.857
Dugoročne obaveze 190.340 334.940
Kratkoročne obaveze 1.439.320 1.645.619
Pasivna vremenska razgraničenja 29.385 16.336
Poslovna pasiva 21.679.779 21.273.619
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 49.158.143 41.664.121
EBITDA 1.666.164 1.835.573
Amortizacija 777.887 744.758
EBIT 888.277 1.090.815
Rashodi kamata 18.896 25.217
Dobitak prije poreza 869.381 1.065.598
Porezi iz dobitka 112.322 143.362
Neto dobitak 757.059 922.236
Prosječan broj zaposlenih 165,00 160,00
Prihod po zaposlenom 297.928,14 260.400,76
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 57.747.308 47.866.254
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 56.618.652 45.731.618
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.128.656 2.134.636
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 16.939 14.526
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.177.708 1.228.651
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.160.769 -1.214.125
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 138.626 157.005
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -138.626 -157.005
Ukupni prilivi gotovine 57.764.247 47.880.780
Ukupni odlivi gotovine 57.934.986 47.117.274
Neto priliv (odliv) gotovine -170.739 763.506
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.390.911 627.405
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.220.172 1.390.911

Skraćeni finansijski pokazatelji [KRPT-R-A]

P/S 0,2343
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0546
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 15,2133
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4426
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5753
Tržišna kapitalizacija 11.517.388
Prinos na aktivu (ROA) 3,53%
Prinos na kapital (ROE) 3,85%
Neto marža 1,54%
EBITDA marža 3,39%
Ukupan prihod 49.468.496