Krajinapetrol a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KRPT-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 17.537.178 15.965.300
Tekuća sredstva 6.610.164 5.714.479
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.830.567 1.220.172
Aktivna vremenska razgraničenja 85.236 22.101
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 24.147.342 21.679.779
Pasiva
Kapital 22.357.418 20.018.262
Osnovni kapital 13.876.371 13.876.371
Rezerve 1.369.401 69.401
Revalorizacione rezerve 4.733.372 3.919.829
Neraspoređeni dobitak 2.378.274 2.152.661
Rezervisanja 2.517 31.857
Dugoročne obaveze 38.947 190.340
Kratkoročne obaveze 1.748.460 1.439.320
Pasivna vremenska razgraničenja 35.023 29.385
Poslovna pasiva 24.147.342 21.679.779
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 54.239.173 49.158.143
EBITDA 2.294.580 1.666.164
Amortizacija 779.507 777.887
EBIT 1.515.073 888.277
Rashodi kamata 14.385 18.896
Dobitak prije poreza 1.500.688 869.381
Porezi iz dobitka 207.882 112.322
Neto dobitak 1.292.806 757.059
Prosječan broj zaposlenih 169,00 165,00
Prihod po zaposlenom 320.941,85 297.928,14
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 63.891.902 57.747.308
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 61.890.539 56.618.652
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.001.363 1.128.656
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.312 16.939
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.247.720 1.177.708
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.246.408 -1.160.769
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 144.560 138.626
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -144.560 -138.626
Ukupni prilivi gotovine 63.893.214 57.764.247
Ukupni odlivi gotovine 63.282.819 57.934.986
Neto priliv (odliv) gotovine 610.395 -170.739
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.220.172 1.390.911
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.830.567 1.220.172

Skraćeni finansijski pokazatelji [KRPT-R-A]

P/S 0,2190
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0932
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 9,1879
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,6112
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5313
Tržišna kapitalizacija 11.878.174
Prinos na aktivu (ROA) 5,64%
Prinos na kapital (ROE) 6,10%
Neto marža 2,38%
EBITDA marža 4,23%
Ukupan prihod 54.986.472