KTK alhos a.d. Sokolac - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2017 2016
Aktiva
Stalna sredstva 402.851 402.851
Tekuća sredstva 2.281 2.281
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 3.480.155 3.444.308
Poslovna aktiva 3.885.287 3.849.440
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 2.026.193 2.026.193
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 46.760 46.760
Kratkoročne obaveze 3.838.527 3.802.680
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 3.885.287 3.849.440
Skraćeni bilans uspjeha 2017 2016
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -35.847 -8.852
Amortizacija 0 0
EBIT -35.847 -8.852
Rashodi kamata 0 4
Dobitak prije poreza -35.847 -8.856
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -35.847 -8.856
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2017 2016
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 350 13.114
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 350 13.263
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 -149
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 350 13.114
Ukupni odlivi gotovine 350 13.263
Neto priliv (odliv) gotovine 0 -149
Gotovina na početku obračunskog perioda 149
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda