Kozaraprevoz a.d. Novi Grad

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KZPR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 4.279.763 4.282.114
Tekuća sredstva 412.029 322.113
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 277 369
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 4.691.792 4.604.227
Pasiva
Kapital 2.525.311 2.628.519
Osnovni kapital 4.712.848 4.712.848
Rezerve 4.510 4.510
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 71.255 71.255
Rezervisanja 36.301 26.221
Dugoročne obaveze 88.426 97.570
Kratkoročne obaveze 2.041.754 1.851.917
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 4.691.792 4.604.227
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 81.788 75.978
EBITDA -99.992 -92.223
Amortizacija 2.351 2.411
EBIT -102.343 -94.634
Rashodi kamata 865 95
Dobitak prije poreza -103.208 -94.729
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -103.208 -94.729
Prosječan broj zaposlenih 7,75 8,42
Prihod po zaposlenom 10.553,29 9.023,52
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 136.702 127.951
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 121.293 118.160
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 15.409 9.791
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.135 19.791
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 16.636 29.327
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -15.501 -9.536
Ukupni prilivi gotovine 137.837 147.742
Ukupni odlivi gotovine 137.929 147.487
Neto priliv (odliv) gotovine -92 255
Gotovina na početku obračunskog perioda 369 114
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 277 369

Skraćeni finansijski pokazatelji [KZPR-R-A]

P/S 4,0013
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0189
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -3,1709
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4630
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1296
Tržišna kapitalizacija 327.259
Prinos na aktivu (ROA) -2,22%
Prinos na kapital (ROE) -4,01%
Neto marža -126,19%
EBITDA marža -122,26%
Ukupan prihod 81.788