Medicinska elektronika a.d. Banja Luka - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MDEL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 14.517.027
Tekuća sredstva 5.360.880 2.564.045
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 5.293.071 2.471.539
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 4.058.006
Poslovna aktiva 9.418.886 17.081.072
Pasiva
Kapital 7.630.008
Osnovni kapital 9.454.485
Rezerve
Revalorizacione rezerve 6.394.996
Neraspoređeni dobitak 126.840
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 9.418.886 9.451.064
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 9.418.886 17.081.072
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 1.056 9.183
EBITDA 0 0
Amortizacija 0 0
EBIT 0 0
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 0 0
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak
Prosječan broj zaposlenih 2,00 4,00
Prihod po zaposlenom 528,00 2.295,75
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 252.687 472.455
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 439.738 1.049.250
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -187.051 -576.795
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 3.008.583 12.802
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 3.008.583 12.802
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 3.261.270 485.257
Ukupni odlivi gotovine 439.738 1.049.250
Neto priliv (odliv) gotovine 2.821.532 -563.993
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.471.539 3.035.532
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 5.293.071 2.471.539

Skraćeni finansijski pokazatelji [MDEL-R-A]

P/S 447,6555
Neto dobitak po akciji (EPS)
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 472.724
Prinos na aktivu (ROA)
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža 0,00%
Ukupan prihod 200.787