Metal a.d. Gradiška

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
METL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 10.667.475 11.682.760
Tekuća sredstva 8.053.330 5.667.011
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.022 42.732
Aktivna vremenska razgraničenja 137 137
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 18.720.805 17.349.771
Pasiva
Kapital 5.430.652 6.445.121
Osnovni kapital 15.679.520 15.679.520
Rezerve
Revalorizacione rezerve 4.573.007 5.257.213
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 221.916 226.221
Dugoročne obaveze 1.823.254 2.686.390
Kratkoročne obaveze 11.244.983 7.992.039
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 18.720.805 17.349.771
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 16.981.579 15.560.827
EBITDA 260.309 209.173
Amortizacija 1.039.201 1.099.694
EBIT -778.892 -890.521
Rashodi kamata 233.748 266.930
Dobitak prije poreza -1.012.640 -1.157.451
Porezi iz dobitka 1.829 137.445
Neto dobitak -1.014.469 -1.294.896
Prosječan broj zaposlenih 149,00 151,00
Prihod po zaposlenom 113.970,33 103.051,83
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 17.429.427 17.964.222
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 16.594.681 17.154.654
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 834.746 809.568
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.111 35.559
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 24.066 31.441
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -22.955 4.118
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.424.570
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 852.441 4.199.035
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -852.441 -774.465
Ukupni prilivi gotovine 17.430.538 21.424.351
Ukupni odlivi gotovine 17.471.188 21.385.130
Neto priliv (odliv) gotovine -40.650 39.221
Gotovina na početku obračunskog perioda 42.732 2.997
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 514
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 60
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.022 42.732

Skraćeni finansijski pokazatelji [METL-R-A]

P/S 0,0019
Neto dobitak po akciji (EPS) -1,1829
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0321
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 6,3321
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0060
Tržišna kapitalizacija 32.591
Prinos na aktivu (ROA) -5,62%
Prinos na kapital (ROE) -17,08%
Neto marža -5,97%
EBITDA marža 1,53%
Ukupan prihod 17.059.192