Metal a.d. Gradiška

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
METL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 9.957.165 10.667.475
Tekuća sredstva 4.897.047 8.053.330
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 69.448 2.022
Aktivna vremenska razgraničenja 137 137
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 14.854.212 18.720.805
Pasiva
Kapital 6.571.837 5.430.652
Osnovni kapital 857.645 15.679.520
Rezerve
Revalorizacione rezerve 3.744.602 4.573.007
Neraspoređeni dobitak 1.969.590
Rezervisanja 211.703 221.916
Dugoročne obaveze 946.756 1.823.254
Kratkoročne obaveze 7.123.916 11.244.983
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 14.854.212 18.720.805
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 26.997.950 16.981.579
EBITDA 2.336.675 260.309
Amortizacija 1.021.562 1.039.201
EBIT 1.315.113 -778.892
Rashodi kamata 171.867 233.748
Dobitak prije poreza 1.143.246 -1.012.640
Porezi iz dobitka 2.061 1.829
Neto dobitak 1.141.185 -1.014.469
Prosječan broj zaposlenih 124,00 149,00
Prihod po zaposlenom 217.725,40 113.970,33
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 34.259.471 17.429.427
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 32.889.477 16.594.681
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.369.994 834.746
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 209.450 1.111
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 509.497 24.066
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -300.047 -22.955
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.002.287 852.441
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.002.287 -852.441
Ukupni prilivi gotovine 34.468.921 17.430.538
Ukupni odlivi gotovine 34.401.261 17.471.188
Neto priliv (odliv) gotovine 67.660 -40.650
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.022 42.732
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 234 60
Gotovina na kraju obračunskog perioda 69.448 2.022

Skraćeni finansijski pokazatelji [METL-R-A]

P/S 0,0164
Neto dobitak po akciji (EPS) 1,3306
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,3870
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 7,6627
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0672
Tržišna kapitalizacija 441.687
Prinos na aktivu (ROA) 6,80%
Prinos na kapital (ROE) 19,02%
Neto marža 4,23%
EBITDA marža 8,66%
Ukupan prihod 27.647.264