Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MJVC-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 864.077 879.643
Tekuća sredstva 2.229 2.623
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 129 348
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 866.306 882.266
Pasiva
Kapital 718.506 730.799
Osnovni kapital 635.126 635.126
Rezerve
Revalorizacione rezerve 142.220 142.220
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 147.800 151.467
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 866.306 882.266
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 3.758 -47
Amortizacija 15.567 15.839
EBIT -11.809 -15.886
Rashodi kamata 484 46
Dobitak prije poreza -12.293 -15.932
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -12.293 -15.932
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 11.053 18.545
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 6.272 24.055
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 4.781 -5.510
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 10.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 5.000 5.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -5.000 5.000
Ukupni prilivi gotovine 11.053 28.545
Ukupni odlivi gotovine 11.272 29.055
Neto priliv (odliv) gotovine -219 -510
Gotovina na početku obračunskog perioda 348 858
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 129 348

Skraćeni finansijski pokazatelji [MJVC-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0194
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -25,8328
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1313
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4420
Tržišna kapitalizacija 317.563
Prinos na aktivu (ROA) -1,41%
Prinos na kapital (ROE) -1,70%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 8.845