Motajica a.d. Srbac - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MOTA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 3.456.075 3.640.138
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 187.736 372.398
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.456.075 3.640.138
Pasiva
Kapital 1.558.820 1.597.621
Osnovni kapital 3.795.967 3.795.967
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.079.385 1.079.385
Kratkoročne obaveze 817.870 963.132
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 3.456.075 3.640.138
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -25.581 -30.229
Amortizacija 0 0
EBIT -25.581 -30.229
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -25.581 -30.229
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -25.581 -30.229
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 24.081 484.312
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -24.081 -484.312
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 160.581 55.133
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -160.581 -55.133
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine 184.662 539.445
Neto priliv (odliv) gotovine -184.662 -539.445
Gotovina na početku obračunskog perioda 372.398 911.843
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 187.736 372.398

Skraćeni finansijski pokazatelji [MOTA-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0067
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4107
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -0,72%
Prinos na kapital (ROE) -1,62%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod