Motajica a.d. Srbac - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MOTA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 3.640.138 4.178.283
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 372.398 911.843
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 3.640.138 4.178.283
Pasiva
Kapital 1.597.621 2.089.034
Osnovni kapital 3.795.967 3.795.967
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.079.385 1.079.385
Kratkoročne obaveze 963.132 1.009.864
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 3.640.138 4.178.283
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -30.229 -19.907
Amortizacija 0 0
EBIT -30.229 -19.907
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -30.229 -19.907
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -30.229 -19.907
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.146.051
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 484.312 236.239
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -484.312 909.812
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 55.133 29.700
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -55.133 -29.700
Ukupni prilivi gotovine 1.146.051
Ukupni odlivi gotovine 539.445 265.939
Neto priliv (odliv) gotovine -539.445 880.112
Gotovina na početku obračunskog perioda 911.843 31.731
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 372.398 911.843

Skraćeni finansijski pokazatelji [MOTA-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0080
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4209
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -0,77%
Prinos na kapital (ROE) -1,64%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod