Mermer a.d. Čelinac

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MRMR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 1.127.595 1.485.123
Tekuća sredstva 329.202 320.696
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 457 457
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 1.882.583 1.422.135
Poslovna aktiva 3.339.380 3.227.954
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 4.902.297 4.902.297
Rezerve 9.826 9.826
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 58.007 58.007
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 3.339.380 3.227.954
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 3.339.380 3.227.954
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 46.695 46.074
EBITDA -101.088 -130.862
Amortizacija 357.528 827.223
EBIT -458.616 -958.085
Rashodi kamata 1.832 8.206
Dobitak prije poreza -460.448 -966.291
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -460.448 -966.291
Prosječan broj zaposlenih 10,00 12,00
Prihod po zaposlenom 4.669,50 3.839,50
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 120.129 153.605
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 120.129 153.605
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 120.129 153.605
Ukupni odlivi gotovine 120.129 153.605
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda 457 457
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 457 457

Skraćeni finansijski pokazatelji [MRMR-R-A]

P/S 14,1730
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0939
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,4373
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 661.810
Prinos na aktivu (ROA) -14,02%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -986,08%
EBITDA marža -216,49%
Ukupan prihod 105.304