Metal a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MTLB-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 15.951.739 16.130.789
Tekuća sredstva 1.403.237 1.407.829
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 13 5.166
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 17.354.976 17.538.618
Pasiva
Kapital 7.834.259 8.314.572
Osnovni kapital 16.399.850 16.399.850
Rezerve 142.677 142.677
Revalorizacione rezerve 3.218.992 3.218.992
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.460.391 1.460.391
Kratkoročne obaveze 8.060.326 7.763.655
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 17.354.976 17.538.618
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -264.584 -267.289
Amortizacija 179.050 185.806
EBIT -443.634 -453.095
Rashodi kamata 36.679 52.613
Dobitak prije poreza -480.313 -505.708
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -480.313 -505.708
Prosječan broj zaposlenih 6,00 6,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 15.069
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 20.222 170
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -5.153 -170
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 15.069
Ukupni odlivi gotovine 20.222 170
Neto priliv (odliv) gotovine -5.153 -170
Gotovina na početku obračunskog perioda 5.166 5.336
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 13 5.166

Skraćeni finansijski pokazatelji [MTLB-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0293
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -5,1899
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4777
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3182
Tržišna kapitalizacija 2.492.777
Prinos na aktivu (ROA) -2,75%
Prinos na kapital (ROE) -5,95%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 15.550