Metal a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MTLB-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 15.773.878 15.951.739
Tekuća sredstva 1.403.224 1.403.237
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 13
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 17.177.102 17.354.976
Pasiva
Kapital 7.415.125 7.834.259
Osnovni kapital 16.399.850 16.399.850
Rezerve 142.677 142.677
Revalorizacione rezerve 3.218.992 3.218.992
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.460.391 1.460.391
Kratkoročne obaveze 8.301.586 8.060.326
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 17.177.102 17.354.976
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -236.012 -264.584
Amortizacija 177.861 179.050
EBIT -413.873 -443.634
Rashodi kamata 5.261 36.679
Dobitak prije poreza -419.134 -480.313
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -419.134 -480.313
Prosječan broj zaposlenih 6,00 6,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 15.069
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 13 20.222
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -13 -5.153
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 15.069
Ukupni odlivi gotovine 13 20.222
Neto priliv (odliv) gotovine -13 -5.153
Gotovina na početku obračunskog perioda 13 5.166
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 13

Skraćeni finansijski pokazatelji [MTLB-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0256
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -5,9474
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4521
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3362
Tržišna kapitalizacija 2.492.777
Prinos na aktivu (ROA) -2,43%
Prinos na kapital (ROE) -5,50%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 5.362