Operater distributivnog sistema"ELEKTROKRAJINA" akcionarsko društvo Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Kralja Petra I Karađorđevića 95
Telefon + 387 51 246 300
Web www.elektrokrajina.com
Email direkcija@elektrokrajina.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 3.447 152 3.599 21,20 3,55 24,76
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 10,24 0,00 10,24
> 25% 1 0 1 65,01 0,00 65,01
UKUPNO 3.449 152 3.601 96,45 3,55 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.7.2024.

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

Preduzeće je doživjelo više promjena u organizovanju I nazivu.1992god. je osnovano ZDP “Elektrokrajina” p.o.B.Luka,kao jedno od zavisnih preduzeća u sastavu JMDP”Elektroprivreda” RS.Preduzeće je u 2005 god. preregistrovano u AD sa većinskim državnim kapitalom, pod nazivom “Elektrokrajina”a.d. B.Luka.
Osnovna djelatnost je distribucija električne energije I snadbjevanje tarifnih kupaca, za koju je društvo dobilo dozvolu od REERS-a.Društvo je u 2005 god pozitivno poslovalo

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Čavić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Vanja Bajić izvršni direktor
Krstan Tomić izvršni direktor
Nenad Drljača izvršni direktor
Rodoljub Topić izvršni direktor
Saša Popović izvršni direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Rajko Srdić predsjednik
Dragana Kosić zamjenik predsjednika
Jelena Mrkobrada član
Nataša Jeftenić član
Sanja Rikalo član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata