Neimarstvo a.d. Trebinje - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
NEIM-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 9.257.159 9.638.527
Tekuća sredstva 5.651.458 5.476.136
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.005 1.005
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 4.553.609 4.367.329
Poslovna aktiva 19.462.226 19.481.992
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 1.381.460 1.381.460
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 5.124.313 5.442.513
Kratkoročne obaveze 14.337.913 14.039.479
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 19.462.226 19.481.992
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 21.200 262.399
EBITDA -186.280 2.461
Amortizacija 0 0
EBIT -186.280 2.461
Rashodi kamata 0 23.120
Dobitak prije poreza -186.280 -20.659
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -186.280 -20.659
Prosječan broj zaposlenih 99,00
Prihod po zaposlenom 214,14
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 94.304 884.976
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 94.304 884.984
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 -8
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 94.304 884.976
Ukupni odlivi gotovine 94.304 884.984
Neto priliv (odliv) gotovine 0 -8
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.005 1.013
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.005 1.005

Skraćeni finansijski pokazatelji [NEIM-R-A]

P/S 10,4261
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1348
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,1866
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 221.034
Prinos na aktivu (ROA) -0,96%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -878,68%
EBITDA marža -878,68%
Ukupan prihod 121.905