Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
NMTL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 972.385 1.033.847
Tekuća sredstva 530.858 465.032
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3.976 3.089
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.503.243 1.498.879
Pasiva
Kapital 982.969 1.044.429
Osnovni kapital 803.927 803.927
Rezerve 23.257 23.257
Revalorizacione rezerve 135.200 197.200
Neraspoređeni dobitak 20.585 20.045
Rezervisanja 11.869 11.182
Dugoročne obaveze 35.000 48.723
Kratkoročne obaveze 473.405 394.545
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.503.243 1.498.879
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 526.418 458.925
EBITDA 76.750 72.485
Amortizacija 62.762 65.919
EBIT 13.988 6.566
Rashodi kamata 12.717 4.837
Dobitak prije poreza 1.271 1.729
Porezi iz dobitka 731 0
Neto dobitak 540 1.729
Prosječan broj zaposlenih 9,00 9,00
Prihod po zaposlenom 58.490,89 50.991,67
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 396.355 575.297
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 376.811 448.938
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 19.544 126.359
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 76.202 291.589
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 94.859 415.415
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -18.657 -123.826
Ukupni prilivi gotovine 472.557 866.886
Ukupni odlivi gotovine 471.670 864.353
Neto priliv (odliv) gotovine 887 2.533
Gotovina na početku obračunskog perioda 3.089 556
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 3.976 3.089

Skraćeni finansijski pokazatelji [NMTL-R-A]

P/S 0,4276
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0007
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 416,8510
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,2227
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2290
Tržišna kapitalizacija 225.100
Prinos na aktivu (ROA) 0,04%
Prinos na kapital (ROE) 0,05%
Neto marža 0,10%
EBITDA marža 14,58%
Ukupan prihod 486.933