Nemetali a.d. Prijedor

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
NMTL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 1.063.784 1.114.868
Tekuća sredstva 578.587 446.363
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.243 5.336
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.642.371 1.561.231
Pasiva
Kapital 1.041.171 1.033.685
Osnovni kapital 803.927 803.927
Rezerve 23.257 23.257
Revalorizacione rezerve 197.200 197.200
Neraspoređeni dobitak 16.787 9.301
Rezervisanja 12.203 11.763
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 588.997 515.783
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.642.371 1.561.231
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 434.470 373.513
EBITDA 66.674 70.701
Amortizacija 54.084 53.923
EBIT 12.590 16.778
Rashodi kamata 5.104 5.411
Dobitak prije poreza 7.486 11.367
Porezi iz dobitka 0 2.066
Neto dobitak 7.486 9.301
Prosječan broj zaposlenih 8,00 8,00
Prihod po zaposlenom 54.308,75 46.689,13
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 398.195 625.146
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 329.460 331.122
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 68.735 294.024
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 78.172 70.740
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 150.000 363.595
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -71.828 -292.855
Ukupni prilivi gotovine 476.367 695.886
Ukupni odlivi gotovine 479.460 694.717
Neto priliv (odliv) gotovine -3.093 1.169
Gotovina na početku obračunskog perioda 5.336 4.167
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.243 5.336

Skraćeni finansijski pokazatelji [NMTL-R-A]

P/S 0,0740
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0093
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 4,2956
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,2951
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0309
Tržišna kapitalizacija 32.157
Prinos na aktivu (ROA) 0,47%
Prinos na kapital (ROE) 0,72%
Neto marža 1,72%
EBITDA marža 15,35%
Ukupan prihod 447.973