Nemetali a.d. Prijedor

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
NMTL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 1.099.766 1.063.784
Tekuća sredstva 578.301 578.587
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 556 2.243
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.678.067 1.642.371
Pasiva
Kapital 1.042.700 1.041.171
Osnovni kapital 803.927 803.927
Rezerve 23.257 23.257
Revalorizacione rezerve 197.200 197.200
Neraspoređeni dobitak 18.316 16.787
Rezervisanja 13.263 12.203
Dugoročne obaveze 85.772
Kratkoročne obaveze 536.332 588.997
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.678.067 1.642.371
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 465.243 434.470
EBITDA 68.527 66.674
Amortizacija 62.268 54.084
EBIT 6.259 12.590
Rashodi kamata 4.730 5.104
Dobitak prije poreza 1.529 7.486
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 1.529 7.486
Prosječan broj zaposlenih 9,00 9,00
Prihod po zaposlenom 51.693,67 48.274,44
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 553.019 398.195
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 564.263 329.460
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -11.244 68.735
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 100.000 78.172
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 90.443 150.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 9.557 -71.828
Ukupni prilivi gotovine 653.019 476.367
Ukupni odlivi gotovine 654.706 479.460
Neto priliv (odliv) gotovine -1.687 -3.093
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.243 5.336
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 556 2.243

Skraćeni finansijski pokazatelji [NMTL-R-A]

P/S 0,0691
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0019
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 21,0314
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,2970
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0308
Tržišna kapitalizacija 32.157
Prinos na aktivu (ROA) 0,09%
Prinos na kapital (ROE) 0,15%
Neto marža 0,33%
EBITDA marža 14,73%
Ukupan prihod 506.156