Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2012 2011
Aktiva
Stalna sredstva 9.114.114 9.187.086
Tekuća sredstva 156.459 252.687
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.223 2.455
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 20.436.991 20.283.478
Bilansna aktiva 29.707.564 29.723.251
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 9.961.494 9.961.494
Rezerve
Revalorizacione rezerve 5.053.080 5.053.080
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 425.369 425.369
Kratkoročne obaveze 29.282.195 29.297.882
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 29.707.564 29.723.251
Skraćeni bilans uspjeha 2012 2011
Prihod od prodaje 141.195 358.292
EBITDA -153.514 -72.184
Amortizacija 0 0
EBIT -153.514 -72.184
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -153.514 -72.184
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -153.514 -72.184
Prosječan broj zaposlenih 5,00 5,00
Prihod po zaposlenom 28.239,00 71.658,40
Skraćeni bilans novčanih tokova 2012 2011
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 309.589 366.160
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 309.821 363.698
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -232 2.462
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 309.589 366.160
Ukupni odlivi gotovine 309.821 363.698
Neto priliv (odliv) gotovine -232 2.462
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.455
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 7
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.223 2.455

Skraćeni finansijski pokazatelji za 2012. [NOVT-R-A]

P/S 3,5981
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0154
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -3,3094
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 508.036
Prinos na aktivu (ROA) -0,52%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -108,72%
EBITDA marža -108,72%
Ukupan prihod 156.532
Finansijski pokazatelji su informativnog karaktera i prikazuju se podaci od tekućeg broja akcija i knjigovodstvene vrijednosti iz posljednjeg objavljenog godišnjeg finansijskog izvještaja.