Panos UTP a.d. Višegrad

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PANS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 630 189.008
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 16 516
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 267.046 626.778
Poslovna aktiva 267.676 815.786
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 1.000
Kratkoročne obaveze 267.676 814.786
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 267.676 815.786
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 359.732 -60.484
Amortizacija 0 0
EBIT 359.732 -60.484
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 359.732 -60.484
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 359.732 -60.484
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 500 1.000
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.000 484
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -500 516
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 500 1.000
Ukupni odlivi gotovine 1.000 484
Neto priliv (odliv) gotovine -500 516
Gotovina na početku obračunskog perioda 516
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 16 516

Skraćeni finansijski pokazatelji [PANS-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1893
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 1,0568
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 380.163
Prinos na aktivu (ROA) 66,40%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 548.109