Panos UTP a.d. Višegrad

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PANS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 614 630
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 16
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 267.072 267.046
Poslovna aktiva 267.686 267.676
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 267.686 267.676
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 267.686 267.676
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -26 359.732
Amortizacija 0 0
EBIT -26 359.732
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -26 359.732
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -26 359.732
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 10 500
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 26 1.000
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -16 -500
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 10 500
Ukupni odlivi gotovine 26 1.000
Neto priliv (odliv) gotovine -16 -500
Gotovina na početku obračunskog perioda 16 516
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 16

Skraćeni finansijski pokazatelji [PANS-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0000
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -14.621,6462
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 380.163
Prinos na aktivu (ROA) -0,01%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod