Park KP a.d. Prnjavor

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PKPR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 1.175.893 1.247.322
Tekuća sredstva 310.771 351.598
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 11.066 9.997
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.486.664 1.598.920
Pasiva
Kapital 627.625 763.137
Osnovni kapital 1.163.202 1.163.202
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 25.568 124.801
Kratkoročne obaveze 833.471 710.982
Pasivna vremenska razgraničenja 551 364
Poslovna pasiva 1.486.664 1.598.920
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 1.540.299 1.526.189
EBITDA -58.229 36.535
Amortizacija 65.118 65.378
EBIT -123.347 -28.843
Rashodi kamata 12.165 26.074
Dobitak prije poreza -135.512 -54.917
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -135.512 -54.917
Prosječan broj zaposlenih 71,00 70,00
Prihod po zaposlenom 21.694,35 21.802,70
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.859.334 1.828.842
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.763.668 1.745.122
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 95.666 83.720
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 94.597 88.901
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -94.597 -88.901
Ukupni prilivi gotovine 1.859.334 1.828.842
Ukupni odlivi gotovine 1.858.265 1.834.023
Neto priliv (odliv) gotovine 1.069 -5.181
Gotovina na početku obračunskog perioda 9.997 15.178
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 11.066 9.997

Skraćeni finansijski pokazatelji [PKPR-R-A]

P/S 0,5286
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1165
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -6,0086
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5396
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,2973
Tržišna kapitalizacija 814.241
Prinos na aktivu (ROA) -8,78%
Prinos na kapital (ROE) -19,49%
Neto marža -8,80%
EBITDA marža -3,78%
Ukupan prihod 1.594.249