Park KP a.d. Prnjavor

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PKPR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 1.247.322 1.306.812
Tekuća sredstva 351.598 347.180
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 9.997 15.178
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.598.920 1.653.992
Pasiva
Kapital 763.137 818.054
Osnovni kapital 1.163.202 1.163.202
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 124.801 231.621
Kratkoročne obaveze 710.982 604.317
Pasivna vremenska razgraničenja 364 1.885
Poslovna pasiva 1.598.920 1.653.992
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 1.526.189 1.451.071
EBITDA 36.535 11.805
Amortizacija 65.378 67.736
EBIT -28.843 -55.931
Rashodi kamata 26.074 32.550
Dobitak prije poreza -54.917 -88.481
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -54.917 -88.481
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.828.842 1.738.988
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.745.122 1.607.203
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 83.720 131.785
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 88.901 124.446
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -88.901 -124.446
Ukupni prilivi gotovine 1.828.842 1.738.988
Ukupni odlivi gotovine 1.834.023 1.731.649
Neto priliv (odliv) gotovine -5.181 7.339
Gotovina na početku obračunskog perioda 15.178 7.839
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 9.997 15.178

Skraćeni finansijski pokazatelji [PKPR-R-A]

P/S 0,5335
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0472
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -14,8268
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,6561
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,0670
Tržišna kapitalizacija 814.241
Prinos na aktivu (ROA) -3,38%
Prinos na kapital (ROE) -6,95%
Neto marža -3,60%
EBITDA marža 2,39%
Ukupan prihod 1.619.866