Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2005 2004
Aktiva
Stalna sredstva 1.377.211 1.386.411
Tekuća sredstva 79.174 71.301
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 158 541
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 1.456.385 1.457.712
Pasiva
Kapital 1.035.893 1.129.357
Osnovni kapital 1.510.466 1.510.466
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 420.492 328.355
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.456.385 1.457.712
Skraćeni bilans uspjeha 2005 2004
Prihod od prodaje 114.492 252.630
EBITDA -84.613 -88.147
Amortizacija 9.200 9.200
EBIT -93.813 -97.347
Rashodi kamata
Dobitak prije poreza -93.464 -97.169
Porezi iz dobitka
Neto dobitak
Prosječan broj zaposlenih 14,55 16,00
Prihod po zaposlenom 7.868,87 15.789,38
Skraćeni bilans novčanih tokova 2005 2004
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [PKVL-R-A]

P/S 0,4208
Neto dobitak po akciji (EPS)
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3187
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0439
Tržišna kapitalizacija 45.510
Prinos na aktivu (ROA)
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža -73,90%
Ukupan prihod