KP Polet a.d. Srebrenica

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PLTS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 1.030.420 1.120.422
Tekuća sredstva 271.915 268.166
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 11.380 30.248
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.302.335 1.388.588
Pasiva
Kapital 643.253 638.062
Osnovni kapital 1.520.012 1.520.012
Rezerve
Revalorizacione rezerve 86.088 87.319
Neraspoređeni dobitak 6.422 2.305
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 659.082 750.526
Pasivna vremenska razgraničenja 439.771 458.125
Poslovna pasiva 1.302.335 1.388.588
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 680.862 682.491
EBITDA 105.776 101.471
Amortizacija 98.614 98.887
EBIT 7.162 2.584
Rashodi kamata 26 23
Dobitak prije poreza 7.136 2.561
Porezi iz dobitka 714 256
Neto dobitak 6.422 2.305
Prosječan broj zaposlenih 29,00 29,00
Prihod po zaposlenom 23.478,00 23.534,17
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 775.928 815.473
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 794.796 807.691
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -18.868 7.782
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 775.928 815.473
Ukupni odlivi gotovine 794.796 807.691
Neto priliv (odliv) gotovine -18.868 7.782
Gotovina na početku obračunskog perioda 30.248 22.466
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 11.380 30.248

Skraćeni finansijski pokazatelji [PLTS-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0042
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4232
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) 0,48%
Prinos na kapital (ROE) 1,00%
Neto marža 0,94%
EBITDA marža 15,54%
Ukupan prihod 792.006