KP Polet a.d. Srebrenica

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PLTS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 1.120.422 1.213.661
Tekuća sredstva 268.166 262.600
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 30.248 22.466
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.388.588 1.476.261
Pasiva
Kapital 638.062 636.988
Osnovni kapital 1.520.012 1.520.012
Rezerve
Revalorizacione rezerve 87.319 88.550
Neraspoređeni dobitak 2.305 16.292
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 750.526 839.273
Pasivna vremenska razgraničenja 458.125 476.481
Poslovna pasiva 1.388.588 1.476.261
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 682.491 656.397
EBITDA 101.471 142.766
Amortizacija 98.887 102.789
EBIT 2.584 39.977
Rashodi kamata 23 23.685
Dobitak prije poreza 2.561 16.292
Porezi iz dobitka 256 0
Neto dobitak 2.305 16.292
Prosječan broj zaposlenih 29,00 25,00
Prihod po zaposlenom 23.534,17 26.255,88
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 815.473 740.044
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 807.691 767.227
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 7.782 -27.183
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 815.473 740.044
Ukupni odlivi gotovine 807.691 767.227
Neto priliv (odliv) gotovine 7.782 -27.183
Gotovina na početku obračunskog perioda 22.466 49.649
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 30.248 22.466

Skraćeni finansijski pokazatelji [PLTS-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0015
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4198
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) 0,16%
Prinos na kapital (ROE) 0,36%
Neto marža 0,34%
EBITDA marža 14,87%
Ukupan prihod 787.577