Pamo promet a.d. Modriča

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PMPR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 886.547 938.772
Tekuća sredstva 989.209 939.725
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 18.536 175.294
Aktivna vremenska razgraničenja 389 389
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.875.756 1.878.497
Pasiva
Kapital 1.719.517 1.733.798
Osnovni kapital 571.323 571.323
Rezerve 26.091 26.091
Revalorizacione rezerve 643.151 674.200
Neraspoređeni dobitak 478.952 568.446
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 156.239 144.699
Pasivna vremenska razgraničenja 475 24.703
Poslovna pasiva 1.875.756 1.878.497
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 864.836 919.470
EBITDA 68.093 -86.849
Amortizacija 51.325 50.478
EBIT 16.768 -137.327
Rashodi kamata 0 4
Dobitak prije poreza 16.768 -137.331
Porezi iz dobitka 1.676 0
Neto dobitak 15.092 -137.331
Prosječan broj zaposlenih 13,10 13,10
Prihod po zaposlenom 66.018,02 70.188,55
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 802.685 1.180.054
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 959.471 1.140.494
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -156.786 39.560
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 802.685 1.180.054
Ukupni odlivi gotovine 959.471 1.140.494
Neto priliv (odliv) gotovine -156.786 39.560
Gotovina na početku obračunskog perioda 175.294 135.734
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 28
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 18.536 175.294

Skraćeni finansijski pokazatelji [PMPR-R-A]

P/S 0,1321
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0264
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 7,5712
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 3,0097
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0665
Tržišna kapitalizacija 114.265
Prinos na aktivu (ROA) 0,80%
Prinos na kapital (ROE) 0,87%
Neto marža 1,75%
EBITDA marža 7,87%
Ukupan prihod 961.452