Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PMPR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 808.918 850.308
Tekuća sredstva 775.793 848.698
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 45.646 16.575
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.584.711 1.699.006
Pasiva
Kapital 1.559.825 1.665.886
Osnovni kapital 571.323 571.323
Rezerve 26.091 26.091
Revalorizacione rezerve 643.151 612.103
Neraspoređeni dobitak 490.127 521.175
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 24.886 33.120
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.584.711 1.699.006
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 877.278 789.629
EBITDA -53.414 -14.182
Amortizacija 50.317 50.539
EBIT -103.731 -64.721
Rashodi kamata 2.330 85
Dobitak prije poreza -106.061 -64.806
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -106.061 -64.806
Prosječan broj zaposlenih 10,67 12,17
Prihod po zaposlenom 82.219,12 64.883,24
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.079.247 948.674
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.040.315 947.356
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 38.932 1.318
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 185 10.879
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 10.046 14.300
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -9.861 -3.421
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.079.432 959.553
Ukupni odlivi gotovine 1.050.361 961.656
Neto priliv (odliv) gotovine 29.071 -2.103
Gotovina na početku obračunskog perioda 16.575 18.536
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 142
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 45.646 16.575

Skraćeni finansijski pokazatelji [PMPR-R-A]

P/S 0,1302
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1856
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,0773
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,7302
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0733
Tržišna kapitalizacija 114.265
Prinos na aktivu (ROA) -6,46%
Prinos na kapital (ROE) -6,58%
Neto marža -12,09%
EBITDA marža -6,09%
Ukupan prihod 904.861