Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 780.493 789.329
Tekuća sredstva 1.128.539 862.747
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 54.703 176.437
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 1.909.032 1.652.076
Pasiva
Kapital 1.700.933 1.612.964
Osnovni kapital 571.323 571.323
Rezerve 26.091 26.091
Revalorizacione rezerve 578.990 611.071
Neraspoređeni dobitak 695.397 575.347
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 208.099 39.112
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 1.909.032 1.652.076
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 1.239.248 876.916
EBITDA 143.913 101.243
Amortizacija 18.585 16.023
EBIT 125.328 85.220
Rashodi kamata 61 0
Dobitak prije poreza 125.267 85.220
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 125.267 85.220
Prosječan broj zaposlenih 1.233,00 1.156,00
Prihod po zaposlenom 1.005,07 758,58
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.379.646 997.977
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.491.766 893.341
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -112.120 104.636
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 3.000 60.247
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 12.615 34.093
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -9.615 26.154
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.382.646 1.058.224
Ukupni odlivi gotovine 1.504.381 927.434
Neto priliv (odliv) gotovine -121.735 130.790
Gotovina na početku obračunskog perioda 176.437 45.646
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 5 2
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 4 1
Gotovina na kraju obračunskog perioda 54.703 176.437

Skraćeni finansijski pokazatelji [PMPR-R-A]

P/S 0,0922
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,2193
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,9122
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,9772
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0672
Tržišna kapitalizacija 114.265
Prinos na aktivu (ROA) 7,04%
Prinos na kapital (ROE) 7,56%
Neto marža 10,11%
EBITDA marža 11,61%
Ukupan prihod 1.322.598