Pamo promet a.d. Modriča

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PMPR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 850.308 886.547
Tekuća sredstva 848.698 989.209
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 16.575 18.536
Aktivna vremenska razgraničenja 389
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.699.006 1.875.756
Pasiva
Kapital 1.665.886 1.719.517
Osnovni kapital 571.323 571.323
Rezerve 26.091 26.091
Revalorizacione rezerve 612.103 643.151
Neraspoređeni dobitak 521.175 478.952
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 33.120 156.239
Pasivna vremenska razgraničenja 475
Poslovna pasiva 1.699.006 1.875.756
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 789.629 864.836
EBITDA -14.182 68.093
Amortizacija 50.539 51.325
EBIT -64.721 16.768
Rashodi kamata 85 0
Dobitak prije poreza -64.806 16.768
Porezi iz dobitka 0 1.676
Neto dobitak -64.806 15.092
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 948.674 802.685
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 947.356 959.471
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.318 -156.786
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 10.879
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 14.300
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -3.421 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 959.553 802.685
Ukupni odlivi gotovine 961.656 959.471
Neto priliv (odliv) gotovine -2.103 -156.786
Gotovina na početku obračunskog perioda 18.536 175.294
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 142 28
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 16.575 18.536

Skraćeni finansijski pokazatelji [PMPR-R-A]

P/S 0,1447
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,1134
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,7632
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,9158
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0686
Tržišna kapitalizacija 114.265
Prinos na aktivu (ROA) -3,63%
Prinos na kapital (ROE) -3,83%
Neto marža -8,21%
EBITDA marža -1,80%
Ukupan prihod 781.056