Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu i poljoprivredu "ANGROCENTAR" akcionarsko društvo Jezero

Podaci o emitentu

Adresa Jezero
Telefon + 387 50 291 021
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 16.5.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 443 0 443 43,56 0,00 43,56
5%-10% 1 0 1 7,26 0,00 7,26
10%-25% 2 0 2 21,80 0,00 21,80
> 25% 1 0 1 27,38 0,00 27,38
UKUPNO 447 0 447 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 16.5.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
KOMPANIJA DUŠANIĆ DOO - U STEČAJU 27,37625927,376259
PEULIĆ DRAGO 10,89857410,898574
MILUTINOVIĆ DRAGO 10,89848910,898489
PREF AD BANJA LUKA 7,2624087,262408
ALIBABIĆ SAMED 4,8856364,885636
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,6311193,631119
ALIBABIĆ ŠERIF 0,8555080,855508
JURIĆ BRANIMIR 0,2947230,294723
BOŽIČKOVIĆ JELENKO 0,2870230,287023
KRČIĆ MIODRAG 0,2755590,275559
NARIĆ MOMČILO 0,2755590,275559

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Vlado Dakić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Gostimir Ivanković predsjednik
Ilija Milić član
Slavoljub Kljajić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata