Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2017 2016
Aktiva
Stalna sredstva 13.448.933 13.658.680
Tekuća sredstva 1.510.509 1.342.926
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 736.342 671.539
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 14.959.442 15.001.606
Pasiva
Kapital 14.909.640 14.960.511
Osnovni kapital 10.924.945 10.924.945
Rezerve 2.687.250 2.687.250
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 1.297.445 1.348.316
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 49.802 41.095
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 14.959.442 15.001.606
Skraćeni bilans uspjeha 2017 2016
Prihod od prodaje 282.447 295.222
EBITDA 1.693.833 1.769.576
Amortizacija 279.382 273.595
EBIT 1.414.451 1.495.981
Rashodi kamata 1 1
Dobitak prije poreza 1.414.450 1.495.980
Porezi iz dobitka 117.005 147.664
Neto dobitak 1.297.445 1.348.316
Prosječan broj zaposlenih 11,00
Prihod po zaposlenom 25.677,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2017 2016
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.649.332 2.842.037
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.269.876 1.425.045
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.379.456 1.416.992
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 2.253.191
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 69.635 156.291
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -69.635 2.096.900
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 103.298 89.989
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.348.316 3.312.886
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.245.018 -3.222.897
Ukupni prilivi gotovine 3.752.630 5.185.217
Ukupni odlivi gotovine 3.687.827 4.894.222
Neto priliv (odliv) gotovine 64.803 290.995
Gotovina na početku obračunskog perioda 671.539 380.544
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 736.342 671.539