Pošte Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
POST-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 71.672.121 70.414.450
Tekuća sredstva 11.125.504 9.398.931
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 446.124 451.859
Aktivna vremenska razgraničenja 2.205.238 1.836.455
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 82.797.625 79.813.381
Pasiva
Kapital 61.766.339 62.259.378
Osnovni kapital 38.754.233 38.754.233
Rezerve
Revalorizacione rezerve 25.317.840 26.732.729
Neraspoređeni dobitak 921.849 795.117
Rezervisanja 804.036 841.626
Dugoročne obaveze 5.058.824 524.328
Kratkoročne obaveze 15.168.426 16.188.049
Pasivna vremenska razgraničenja 3.132.926 3.170.298
Poslovna pasiva 82.797.625 79.813.381
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 60.624.017 56.463.799
EBITDA 3.745.232 2.618.179
Amortizacija 3.472.882 3.139.430
EBIT 272.350 -521.251
Rashodi kamata 137.009 230.318
Dobitak prije poreza 135.341 -751.569
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 135.341 -751.569
Prosječan broj zaposlenih 2.412,00 2.333,00
Prihod po zaposlenom 25.134,34 24.202,23
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 71.367.663 65.326.755
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 71.569.960 62.312.761
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -202.297 3.013.994
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 237.167 123.299
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 4.193.474 2.179.894
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -3.956.307 -2.056.595
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 20.308.585 6.437.620
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 16.155.919 7.465.389
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 4.152.666 -1.027.769
Ukupni prilivi gotovine 91.913.415 71.887.674
Ukupni odlivi gotovine 91.919.353 71.958.044
Neto priliv (odliv) gotovine -5.938 -70.370
Gotovina na početku obračunskog perioda 451.859 522.089
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 341 195
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 138 55
Gotovina na kraju obračunskog perioda 446.124 451.859

Skraćeni finansijski pokazatelji [POST-R-A]

P/S 0,0409
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0035
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 18,3261
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,5938
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0402
Tržišna kapitalizacija 2.480.271
Prinos na aktivu (ROA) 0,17%
Prinos na kapital (ROE) 0,22%
Neto marža 0,22%
EBITDA marža 6,18%
Ukupan prihod 66.788.282