Prehrana PI a.d. Gradiška - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PRHR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2009 2008
Aktiva
Stalna sredstva 5.028.932 5.166.578
Tekuća sredstva 1.271.264 1.420.972
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 210 530
Aktivna vremenska razgraničenja 7.577
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 6.300.196 6.587.550
Pasiva
Kapital 3.270.371 3.398.805
Osnovni kapital 6.957.286 6.957.286
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 621.427 621.427
Kratkoročne obaveze 2.408.398 2.567.318
Pasivna vremenska razgraničenja 2.132 28.155
Poslovna pasiva 6.300.196 6.587.550
Skraćeni bilans uspjeha 2009 2008
Prihod od prodaje 0 13.131
EBITDA 9.215 54.108
Amortizacija 137.649 137.649
EBIT -128.434 -83.541
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -128.434 -83.541
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -128.434 -83.541
Prosječan broj zaposlenih 1,66 14,00
Prihod po zaposlenom 0,00 937,93
Skraćeni bilans novčanih tokova 2009 2008
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [PRHR-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0185
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4701
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -1,99%
Prinos na kapital (ROE) -3,85%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 38.070