Put GP a.d. Istočno Sarajevo

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PTSA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 5.597.793 6.189.949
Tekuća sredstva 3.989.083 4.681.615
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 60.324 52.604
Aktivna vremenska razgraničenja 225.110 330.406
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 9.586.876 10.871.564
Pasiva
Kapital 7.266.909 7.251.456
Osnovni kapital 3.363.930 3.363.930
Rezerve 1.124.025 1.123.007
Revalorizacione rezerve 2.543.254 2.543.254
Neraspoređeni dobitak 235.700 221.265
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 849.976 1.159.273
Kratkoročne obaveze 1.469.991 2.460.835
Pasivna vremenska razgraničenja 94.406 150.559
Poslovna pasiva 9.586.876 10.871.564
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 3.312.831 3.411.190
EBITDA 236.420 313.619
Amortizacija 166.247 171.740
EBIT 70.173 141.879
Rashodi kamata 54.720 127.340
Dobitak prije poreza 15.453 14.539
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 15.453 14.539
Prosječan broj zaposlenih 66,00 74,00
Prihod po zaposlenom 50.194,41 46.097,16
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.659.008 4.055.169
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.107.060 3.652.650
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -448.052 402.519
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 827.250 217.761
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 827.250 217.761
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 85.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 371.486 696.172
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -371.486 -611.172
Ukupni prilivi gotovine 4.486.258 4.357.930
Ukupni odlivi gotovine 4.478.546 4.348.822
Neto priliv (odliv) gotovine 7.712 9.108
Gotovina na početku obračunskog perioda 52.604 43.507
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 16 17
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 8 28
Gotovina na kraju obračunskog perioda 60.324 52.604

Skraćeni finansijski pokazatelji [PTSA-R-A]

P/S 0,3554
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0046
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 76,1907
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,1602
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1620
Tržišna kapitalizacija 1.177.376
Prinos na aktivu (ROA) 0,15%
Prinos na kapital (ROE) 0,21%
Neto marža 0,47%
EBITDA marža 7,14%
Ukupan prihod 3.782.976