Poslovna zona a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PZBL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 40.632.939 41.156.309
Tekuća sredstva 1.132.898 1.004.563
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 444.222 319.914
Aktivna vremenska razgraničenja 740 11.200
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 41.765.837 42.160.872
Pasiva
Kapital 39.173.669 39.651.010
Osnovni kapital 93.931.688 93.931.688
Rezerve
Revalorizacione rezerve 1.601.076 1.601.076
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 477.265 357.266
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.114.903 2.152.596
Pasivna vremenska razgraničenja 7.877
Poslovna pasiva 41.765.837 42.160.872
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 1.659.397 1.647.681
EBITDA 47.289 88.472
Amortizacija 524.620 525.788
EBIT -477.331 -437.316
Rashodi kamata 10 23
Dobitak prije poreza -477.341 -437.339
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -477.341 -437.339
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.916.109 1.938.839
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.790.550 1.820.556
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 125.559 118.283
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.251 2.410
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.251 -2.410
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.916.109 1.938.839
Ukupni odlivi gotovine 1.791.801 1.822.966
Neto priliv (odliv) gotovine 124.308 115.873
Gotovina na početku obračunskog perioda 319.914 204.041
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 444.222 319.914

Skraćeni finansijski pokazatelji [PZBL-R-A]

P/S 14,1515
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0051
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -49,1953
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4170
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5995
Tržišna kapitalizacija 23.482.922
Prinos na aktivu (ROA) -1,14%
Prinos na kapital (ROE) -1,21%
Neto marža -28,77%
EBITDA marža 2,85%
Ukupan prihod 1.732.034