Poslovna zona a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PZBL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 41.156.309 41.679.688
Tekuća sredstva 1.004.563 753.789
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 319.914 204.041
Aktivna vremenska razgraničenja 11.200 286
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 42.160.872 42.433.477
Pasiva
Kapital 39.651.010 40.088.349
Osnovni kapital 93.931.688 93.931.688
Rezerve
Revalorizacione rezerve 1.601.076 1.601.076
Neraspoređeni dobitak 188.556
Rezervisanja 357.266 156.405
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.152.596 2.188.723
Pasivna vremenska razgraničenja 7.877
Poslovna pasiva 42.160.872 42.433.477
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 1.647.681 1.522.704
EBITDA 88.472 727.582
Amortizacija 525.788 531.298
EBIT -437.316 196.284
Rashodi kamata 23 7.728
Dobitak prije poreza -437.339 188.556
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -437.339 188.556
Prosječan broj zaposlenih 41,25 44,25
Prihod po zaposlenom 39.943,78 34.411,39
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.938.839 1.495.229
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.820.556 2.852.286
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 118.283 -1.357.057
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.396.031
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 2.410 1.557
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -2.410 1.394.474
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.938.839 2.891.260
Ukupni odlivi gotovine 1.822.966 2.853.843
Neto priliv (odliv) gotovine 115.873 37.417
Gotovina na početku obračunskog perioda 204.041 166.624
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 319.914 204.041

Skraćeni finansijski pokazatelji [PZBL-R-A]

P/S 14,2521
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0047
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -53,6950
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4221
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5922
Tržišna kapitalizacija 23.482.922
Prinos na aktivu (ROA) -1,03%
Prinos na kapital (ROE) -1,10%
Neto marža -26,54%
EBITDA marža 5,37%
Ukupan prihod 1.781.860