Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 39.695.786 39.024.355
Tekuća sredstva 1.712.913 2.293.543
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 592.018 945.966
Kratkoročna razgraničenja 1.229
Bilansna aktiva 41.408.699 41.317.898
Pasiva
Kapital 38.715.440 38.981.274
Osnovni kapital 93.931.688 93.931.688
Rezerve
Revalorizacione rezerve 1.301.076 1.601.076
Neraspoređeni dobitak 34.166 56.518
Rezervisanja 360.000 170.000
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.333.259 2.166.624
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 41.408.699 41.317.898
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 1.766.557 1.688.423
EBITDA 344.698 576.273
Amortizacija 496.138 519.752
EBIT -151.440 56.521
Rashodi kamata 40.156 3
Dobitak prije poreza -191.596 56.518
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -191.596 56.518
Prosječan broj zaposlenih 29,00 31,00
Prihod po zaposlenom 60.915,76 54.465,26
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.485.223 2.043.707
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.171.986 1.966.132
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -686.763 77.575
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 354.334 358.954
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 21.519 5.747
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 332.815 353.207
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 2.839.557 2.402.661
Ukupni odlivi gotovine 3.193.505 1.971.879
Neto priliv (odliv) gotovine -353.948 430.782
Gotovina na početku obračunskog perioda 945.966 515.184
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 592.018 945.966

Skraćeni finansijski pokazatelji [PZBL-R-A]

P/S 13,2930
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0020
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -122,5648
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,4122
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6066
Tržišna kapitalizacija 23.482.922
Prinos na aktivu (ROA) -0,46%
Prinos na kapital (ROE) -0,49%
Neto marža -10,85%
EBITDA marža 19,51%
Ukupan prihod 3.084.919