Preduzeće za proizvodnju, otkup i obradu duvana "DUVAN" a.d. Bijeljina

Podaci o emitentu

Adresa Stefana Dečanskog 125
Telefon + 387 55 241 212
Web duvanbn.com
Email duvanbijeljina@gmail.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 7.12.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 432 2 434 13,92 0,05 13,97
5%-10% 1 0 1 7,15 0,00 7,15
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 78,88 0,00 78,88
UKUPNO 434 2 436 99,95 0,05 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 7.12.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MIHAJLOVIĆ SVETOZAR 78,88202378,882023
PREF AD BANJA LUKA 7,1460517,146051
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,5730253,573025
ATIĆ JASNA 2,7255322,725532
BOŽIĆ SANDA 2,7255112,725511
PETROVIĆ ĐOKO 0,3784390,378439
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODII 0,2261870,226187
RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA 0,2019530,201953
RADIĆ DRAGOMIR 0,1077620,107762
MARJANOVIĆ MILADIN 0,0813670,081367

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

Preduzeće je osnovano 1989. godine. Osnovna djelatnost je proivodnja i dorada duvana i promet cigaretama. Poslujemo kao akcionarsko društvo. Naši glavni kupci su fabrike duvana.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Čedo Gotovčević direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Pašaga Halilović predsjednik
Tanja Mihajlović Sekulić član
Aleksandra Mihajlović Savić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata