Rad GP a.d. Bijeljina - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
RADB-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 160.007
Tekuća sredstva 162.507 3.114
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 614
Aktivna vremenska razgraničenja 160.007
Gubitak iznad visine kapitala 5.172.111 5.158.293
Poslovna aktiva 5.334.618 5.321.414
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 5.334.618 5.321.414
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 5.334.618 5.321.414
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -13.817 -13.429
Amortizacija 0 0
EBIT -13.817 -13.429
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -13.817 -13.429
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -13.817 -13.429
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.327 600
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.941 2.094
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -614 -1.494
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.327 600
Ukupni odlivi gotovine 1.941 2.094
Neto priliv (odliv) gotovine -614 -1.494
Gotovina na početku obračunskog perioda 614 2.108
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 614

Skraćeni finansijski pokazatelji [RADB-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0035
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0282
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 389
Prinos na aktivu (ROA) -0,26%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod