Rad GP a.d. Bijeljina - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
RADB-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 160.007 160.007
Tekuća sredstva 3.114 4.136
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 614 2.108
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 5.158.293 5.144.864
Poslovna aktiva 5.321.414 5.309.007
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 5.321.414 5.309.007
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 5.321.414 5.309.007
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -13.429 -69.176
Amortizacija 0 0
EBIT -13.429 -69.176
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -13.429 -69.176
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -13.429 -69.176
Prosječan broj zaposlenih 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 600 4.830
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.094 3.127
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -1.494 1.703
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 871
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.149
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -278
Ukupni prilivi gotovine 600 5.701
Ukupni odlivi gotovine 2.094 4.276
Neto priliv (odliv) gotovine -1.494 1.425
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.108 683
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 614 2.108

Skraćeni finansijski pokazatelji [RADB-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0034
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0290
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 389
Prinos na aktivu (ROA) -0,25%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod