Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 2.001.968 1.578.773
Tekuća sredstva 2.873.407 3.165.068
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 92.498 228.771
Kratkoročna razgraničenja 3.041
Bilansna aktiva 4.875.375 4.743.841
Pasiva
Kapital 3.205.957 3.186.189
Osnovni kapital 315.265 315.265
Rezerve 83.204 83.204
Revalorizacione rezerve 2.118.641 2.118.641
Neraspoređeni dobitak 688.847 669.079
Rezervisanja 135.501 141.632
Dugoročne obaveze 232.648
Kratkoročne obaveze 1.301.269 1.416.020
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 4.875.375 4.743.841
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 5.043.741 4.740.781
EBITDA 265.118 196.858
Amortizacija 152.379 161.127
EBIT 112.739 35.731
Rashodi kamata 84.446 23.609
Dobitak prije poreza 28.293 12.122
Porezi iz dobitka 8.525 2.495
Neto dobitak 19.768 9.627
Prosječan broj zaposlenih 162,00 162,00
Prihod po zaposlenom 31.134,20 29.264,08
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 6.150.739 5.932.109
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 6.207.777 5.827.766
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -57.038 104.343
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 79.235
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -79.235 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 6.150.739 5.932.109
Ukupni odlivi gotovine 6.287.012 5.827.766
Neto priliv (odliv) gotovine -136.273 104.343
Gotovina na početku obračunskog perioda 228.771 124.428
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 92.498 228.771

Skraćeni finansijski pokazatelji [RADZ-R-A]

P/S 0,0963
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0627
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 24,5603
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 10,1691
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1514
Tržišna kapitalizacija 485.508
Prinos na aktivu (ROA) 0,41%
Prinos na kapital (ROE) 0,62%
Neto marža 0,39%
EBITDA marža 5,26%
Ukupan prihod 5.838.669