Podaci o emitentu

Adresa SVETOG SAVE 88
74450 BROD
Telefon / Faks 053 612 181/053 610 444
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 433 3 436 27,38 0,17 27,54
5%-10% 1 0 1 6,44 0,00 6,44
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 0 1 1 0,00 66,01 66,01
UKUPNO 434 4 438 33,82 66,18 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AQUARIS DOO BEOGRAD 66,01425666,014256
PREF AD BANJA LUKA 6,4410026,441002
KUŠLJIĆ ANUŠKA 4,0868334,086833
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,2204963,220496
ĐURĐEVIĆ MILIVOJE 0,2478190,247819
KOKIĆ MILKA 0,2075320,207532
LUKIĆ SLAVICA 0,1744240,174424
ČEČAVAC KRISTINA 0,1660810,166081
CREPULJA ŠPIRO 0,1660810,166081
JOVANOVIĆ ANĐELKA 0,1601400,160140

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata