Ratarstvo a.d. Nova Topola - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
RATA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 21.942.986 22.078.523
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 529.462 677.338
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 21.942.986 22.078.523
Pasiva
Kapital 13.995.484 14.137.411
Osnovni kapital 16.997.757 16.992.244
Rezerve
Revalorizacione rezerve 5.309.181 5.309.181
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 7.947.502 7.941.112
Pasivna vremenska razgraničenja 105.035 105.035
Poslovna pasiva 21.942.986 22.078.523
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -147.439 -145.052
Amortizacija 0 0
EBIT -147.439 -145.052
Rashodi kamata 0 263
Dobitak prije poreza -147.439 -145.315
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -147.439 -145.315
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 42.568 33.824
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 191.756 898.043
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -149.188 -864.219
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.312
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 1.312 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 43.880 33.824
Ukupni odlivi gotovine 191.756 898.043
Neto priliv (odliv) gotovine -147.876 -864.219
Gotovina na početku obračunskog perioda 677.338 1.541.557
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 529.462 677.338

Skraćeni finansijski pokazatelji [RATA-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0087
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0461
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8236
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0005
Tržišna kapitalizacija 6.797
Prinos na aktivu (ROA) -0,67%
Prinos na kapital (ROE) -1,05%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 38.178