Ratarstvo a.d. Nova Topola - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
RATA-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 22.078.523 22.930.562
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 677.338 1.541.557
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 22.078.523 22.930.562
Pasiva
Kapital 14.137.411 14.282.726
Osnovni kapital 16.992.244 16.992.244
Rezerve
Revalorizacione rezerve 5.309.181 5.309.181
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 7.941.112 8.647.836
Pasivna vremenska razgraničenja 105.035 105.035
Poslovna pasiva 22.078.523 22.930.562
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -145.052 -3.005.096
Amortizacija 0 0
EBIT -145.052 -3.005.096
Rashodi kamata 263 216
Dobitak prije poreza -145.315 -3.005.312
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -145.315 -3.005.312
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 33.824 50.724
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 898.043 284.156
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -864.219 -233.432
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 2.451.400
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 2.451.400
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 885.899
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -885.899
Ukupni prilivi gotovine 33.824 2.502.124
Ukupni odlivi gotovine 898.043 1.170.055
Neto priliv (odliv) gotovine -864.219 1.332.069
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.541.557 209.488
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 677.338 1.541.557

Skraćeni finansijski pokazatelji [RATA-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0086
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0468
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,8320
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0005
Tržišna kapitalizacija 6.797
Prinos na aktivu (ROA) -0,65%
Prinos na kapital (ROE) -1,02%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 23.600