JP Rad a.d. Bratunac

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
RDBC-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 2.269.410 2.319.938
Tekuća sredstva 503.506 534.139
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 50.747 30.961
Aktivna vremenska razgraničenja 214 26
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.772.916 2.854.077
Pasiva
Kapital 2.607.219 2.606.885
Osnovni kapital 3.494.417 3.494.417
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 334 649
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 80.850 115.700
Kratkoročne obaveze 84.847 131.492
Pasivna vremenska razgraničenja 812
Poslovna pasiva 2.772.916 2.854.077
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 639.671 648.149
EBITDA 103.343 102.585
Amortizacija 102.700 101.592
EBIT 643 993
Rashodi kamata 309 344
Dobitak prije poreza 334 649
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 334 649
Prosječan broj zaposlenih 20,83 22,83
Prihod po zaposlenom 30.709,12 28.390,23
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 786.026 770.483
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 722.355 713.322
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 63.671 57.161
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 43.885 43.885
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -43.885 -43.885
Ukupni prilivi gotovine 786.026 770.483
Ukupni odlivi gotovine 766.240 757.207
Neto priliv (odliv) gotovine 19.786 13.276
Gotovina na početku obračunskog perioda 30.961 17.685
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 50.747 30.961

Skraćeni finansijski pokazatelji [RDBC-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0001
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7461
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) 0,01%
Prinos na kapital (ROE) 0,01%
Neto marža 0,05%
EBITDA marža 16,16%
Ukupan prihod 677.073