JP Rad a.d. Bratunac

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
RDBC-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 2.215.103 2.269.410
Tekuća sredstva 539.229 503.506
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 62.075 50.747
Aktivna vremenska razgraničenja 214
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.754.332 2.772.916
Pasiva
Kapital 2.608.832 2.607.219
Osnovni kapital 3.494.417 3.494.417
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 1.613 334
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 60.000 80.850
Kratkoročne obaveze 85.500 84.847
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 2.754.332 2.772.916
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 668.427 639.671
EBITDA 105.021 103.343
Amortizacija 103.103 102.700
EBIT 1.918 643
Rashodi kamata 305 309
Dobitak prije poreza 1.613 334
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 1.613 334
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 806.867 786.026
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 760.689 722.355
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 46.178 63.671
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 34.850 43.885
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -34.850 -43.885
Ukupni prilivi gotovine 806.867 786.026
Ukupni odlivi gotovine 795.539 766.240
Neto priliv (odliv) gotovine 11.328 19.786
Gotovina na početku obračunskog perioda 50.747 30.961
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 62.075 50.747

Skraćeni finansijski pokazatelji [RDBC-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0005
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7466
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) 0,06%
Prinos na kapital (ROE) 0,06%
Neto marža 0,24%
EBITDA marža 15,71%
Ukupan prihod 737.646