RiTE Gacko a.d. Gacko

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
RITE-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 487.171.746 498.503.014
Tekuća sredstva 49.965.770 40.825.083
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 343.954 176.907
Aktivna vremenska razgraničenja 4.567.709 2.584.476
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 537.137.516 539.328.097
Pasiva
Kapital 430.244.970 428.330.639
Osnovni kapital 379.959.879 379.959.879
Rezerve 95.280 95.280
Revalorizacione rezerve 64.072.227 68.703.453
Neraspoređeni dobitak 6.545.557 7.410.690
Rezervisanja 27.336.085 29.916.178
Dugoročne obaveze 14.476.046 23.824.675
Kratkoročne obaveze 65.080.415 57.256.605
Pasivna vremenska razgraničenja 116.976 133.966
Poslovna pasiva 537.137.516 539.328.097
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 114.446.747 119.318.986
EBITDA 36.731.248 36.484.664
Amortizacija 33.763.699 32.644.218
EBIT 2.967.549 3.840.446
Rashodi kamata 1.447.574 1.928.719
Dobitak prije poreza 1.519.975 1.911.727
Porezi iz dobitka -394.356 179.793
Neto dobitak 1.914.331 1.731.934
Prosječan broj zaposlenih 1.901,00 1.859,00
Prihod po zaposlenom 60.203,44 64.184,50
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 134.522.725 122.603.608
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 114.353.289 115.808.697
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 20.169.436 6.794.911
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 23.632 31.026
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 12.255.409 4.306.306
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -12.231.777 -4.275.280
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.000.000 6.500.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 9.770.612 8.907.049
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -7.770.612 -2.407.049
Ukupni prilivi gotovine 136.546.357 129.134.634
Ukupni odlivi gotovine 136.379.310 129.022.052
Neto priliv (odliv) gotovine 167.047 112.582
Gotovina na početku obračunskog perioda 176.907 64.325
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 343.954 176.907

Skraćeni finansijski pokazatelji [RITE-R-A]

P/S 0,1262
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0050
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 7,5423
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1323
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0336
Tržišna kapitalizacija 14.438.475
Prinos na aktivu (ROA) 0,36%
Prinos na kapital (ROE) 0,45%
Neto marža 1,67%
EBITDA marža 32,09%
Ukupan prihod 131.299.468