RiTE Gacko a.d. Gacko

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
RITE-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 485.242.806 487.171.746
Tekuća sredstva 48.401.980 49.965.770
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 283.241 343.954
Aktivna vremenska razgraničenja 2.332.714 4.567.709
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 533.644.786 537.137.516
Pasiva
Kapital 414.763.162 430.244.970
Osnovni kapital 379.959.879 379.959.879
Rezerve 95.280 95.280
Revalorizacione rezerve 59.977.663 64.072.227
Neraspoređeni dobitak 4.094.564 6.545.557
Rezervisanja 25.769.492 27.336.085
Dugoročne obaveze 21.391.291 14.476.046
Kratkoročne obaveze 71.720.841 65.080.415
Pasivna vremenska razgraničenja 150.350 116.976
Poslovna pasiva 533.644.786 537.137.516
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 104.689.098 114.446.747
EBITDA 19.362.601 36.731.248
Amortizacija 31.701.028 33.763.699
EBIT -12.338.427 2.967.549
Rashodi kamata 1.501.838 1.447.574
Dobitak prije poreza -13.840.265 1.519.975
Porezi iz dobitka -263.954 -394.356
Neto dobitak -13.576.311 1.914.331
Prosječan broj zaposlenih 1.952,00 1.901,00
Prihod po zaposlenom 53.631,71 60.203,44
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 124.904.280 134.522.725
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 117.343.520 114.353.289
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 7.560.760 20.169.436
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 42.958 23.632
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 16.223.623 12.255.409
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -16.180.665 -12.231.777
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 18.400.000 2.000.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 9.840.808 9.770.612
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 8.559.192 -7.770.612
Ukupni prilivi gotovine 143.347.238 136.546.357
Ukupni odlivi gotovine 143.407.951 136.379.310
Neto priliv (odliv) gotovine -60.713 167.047
Gotovina na početku obračunskog perioda 343.954 176.907
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 283.241 343.954

Skraćeni finansijski pokazatelji [RITE-R-A]

P/S 0,1125
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0357
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,8676
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,0916
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0284
Tržišna kapitalizacija 11.778.756
Prinos na aktivu (ROA) -2,54%
Prinos na kapital (ROE) -3,21%
Neto marža -12,97%
EBITDA marža 18,50%
Ukupan prihod 117.025.817