Rudnik mrkog uglja a.d. Miljevina - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2015 2014
Aktiva
Stalna sredstva 9.670.610 9.670.610
Tekuća sredstva 450.197 704.924
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 90.514 348.559
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 10.120.807 10.375.534
Pasiva
Kapital 9.484.558 9.665.977
Osnovni kapital 37.954.375 37.954.375
Rezerve
Revalorizacione rezerve 11.085.366 11.085.366
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 636.249 709.557
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 10.120.807 10.375.534
Skraćeni bilans uspjeha 2015 2014
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -181.419 -22.291
Amortizacija 0 0
EBIT -181.419 -22.291
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -181.419 -22.291
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -181.419 -22.291
Prosječan broj zaposlenih 2,00 2,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2015 2014
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 713 879
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 258.758 24.473
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -258.045 -23.594
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 713 879
Ukupni odlivi gotovine 258.758 24.473
Neto priliv (odliv) gotovine -258.045 -23.594
Gotovina na početku obračunskog perioda 348.559 372.153
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 90.514 348.559