Romanijaputevi a.d. Sokolac

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ROPT-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
ROPT-R-A 201823.8.2019.90.2910,0115  21.10.2019.16.9.2019.13.9.2019.
ROPT-R-A 201729.5.2018.86.3660,0110  3.9.2018.11.6.2018.8.6.2018.
ROPT-R-A 201625.8.2017.90.2910,0115  20.10.2017.18.9.2017.15.9.2017.
ROPT-R-A 201523.12.2016.86.3650,0110  27.2.2017.23.1.2017.20.1.2017.
ROPT-R-A 201221.6.2013.86.3690,0110  18.10.2013.16.9.2013.12.9.2013.
ROPT-R-A 201127.6.2012.94.8180,0120   18.9.2012.14.9.2012.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 7.562.658 8.360.805
Tekuća sredstva 5.917.400 5.913.582
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.311.800 1.461.514
Aktivna vremenska razgraničenja 6.373
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 13.480.058 14.274.387
Pasiva
Kapital 8.789.402 8.777.701
Osnovni kapital 7.851.388 7.851.388
Rezerve 836.022 828.327
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 101.992 97.986
Rezervisanja 1.420.449 1.922.112
Dugoročne obaveze 530.156 813.038
Kratkoročne obaveze 2.740.051 2.761.536
Pasivna vremenska razgraničenja 128.100 66.694
Poslovna pasiva 13.480.058 14.274.387
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 13.430.892 15.234.798
EBITDA 1.421.380 1.570.497
Amortizacija 1.229.766 1.352.483
EBIT 191.614 218.014
Rashodi kamata 89.622 72.600
Dobitak prije poreza 101.992 145.414
Porezi iz dobitka 0 47.428
Neto dobitak 101.992 97.986
Prosječan broj zaposlenih 244,00 248,00
Prihod po zaposlenom 55.044,64 61.430,64
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 15.062.831 17.979.558
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 14.214.464 15.445.181
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 848.367 2.534.377
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 53.500 29.408
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 601.332 1.175.882
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -547.832 -1.146.474
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 450.249 1.244.658
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -450.249 -1.244.658
Ukupni prilivi gotovine 15.116.331 18.008.966
Ukupni odlivi gotovine 15.266.045 17.865.721
Neto priliv (odliv) gotovine -149.714 143.245
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.461.514 1.318.269
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.311.800 1.461.514

Skraćeni finansijski pokazatelji [ROPT-R-A]

P/S 0,1754
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0130
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 23,0941
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1195
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2680
Tržišna kapitalizacija 2.355.416
Prinos na aktivu (ROA) 0,73%
Prinos na kapital (ROE) 1,16%
Neto marža 0,76%
EBITDA marža 10,58%
Ukupan prihod 15.051.832