Romanijaputevi a.d. Sokolac

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ROPT-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
ROPT-R-A 201823.8.2019.90.2910,0115  21.10.2019.16.9.2019.13.9.2019.
ROPT-R-A 201729.5.2018.86.3660,0110  3.9.2018.11.6.2018.8.6.2018.
ROPT-R-A 201625.8.2017.90.2910,0115  20.10.2017.18.9.2017.15.9.2017.
ROPT-R-A 201523.12.2016.86.3650,0110  27.2.2017.23.1.2017.20.1.2017.
ROPT-R-A 201221.6.2013.86.3690,0110  18.10.2013.16.9.2013.12.9.2013.
ROPT-R-A 201127.6.2012.94.8180,0120   18.9.2012.14.9.2012.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 8.360.805 9.731.993
Tekuća sredstva 5.913.582 4.870.900
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.461.514 1.318.269
Aktivna vremenska razgraničenja 6.373
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 14.274.387 14.602.893
Pasiva
Kapital 8.777.701 8.766.081
Osnovni kapital 7.851.388 7.851.388
Rezerve 828.327 822.878
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 97.986 91.815
Rezervisanja 1.922.112 2.103.786
Dugoročne obaveze 813.038 1.014.179
Kratkoročne obaveze 2.761.536 2.718.847
Pasivna vremenska razgraničenja 66.694 74.680
Poslovna pasiva 14.274.387 14.602.893
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 15.234.798 12.264.384
EBITDA 1.570.497 1.669.625
Amortizacija 1.352.483 1.462.180
EBIT 218.014 207.445
Rashodi kamata 72.600 68.153
Dobitak prije poreza 145.414 139.292
Porezi iz dobitka 47.428 47.477
Neto dobitak 97.986 91.815
Prosječan broj zaposlenih 248,00 254,00
Prihod po zaposlenom 61.430,64 48.284,98
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 17.979.558 15.956.220
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 15.445.181 12.764.207
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.534.377 3.192.013
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 29.408 3
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.175.882 937.266
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.146.474 -937.263
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.244.658 1.214.068
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.244.658 -1.214.068
Ukupni prilivi gotovine 18.008.966 15.956.223
Ukupni odlivi gotovine 17.865.721 14.915.541
Neto priliv (odliv) gotovine 143.245 1.040.682
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.318.269 277.587
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.461.514 1.318.269

Skraćeni finansijski pokazatelji [ROPT-R-A]

P/S 0,1546
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0125
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 24,0383
Dividenda po akciji 0,0115
Racio plaćanja dividende 0,9215
Dividendna stopa 3,83%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,1180
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2683
Tržišna kapitalizacija 2.355.416
Prinos na aktivu (ROA) 0,68%
Prinos na kapital (ROE) 1,12%
Neto marža 0,64%
EBITDA marža 10,31%
Ukupan prihod 15.994.939