RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
RTEU-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
RTEU-R-A 20136.10.2014.2.463.6670,0096  11.11.2014.27.10.2014.23.10.2014.
RTEU-R-A 201218.10.2013.9.797.4940,0383  25.11.2013.10.11.2013.6.11.2013.
RTEU-R-A 20114.7.2012.8.891.9480,0347  20.8.2012.20.7.2012.18.7.2012.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 599.611.856 524.297.060
Tekuća sredstva 63.399.903 53.025.788
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 175.048 2.381.428
Aktivna vremenska razgraničenja 1.329.382 1.073.317
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 663.011.759 577.322.848
Pasiva
Kapital 406.692.917 409.974.251
Osnovni kapital 256.013.165 256.013.165
Rezerve 3.521.453 3.521.453
Revalorizacione rezerve 110.513.677 119.050.545
Neraspoređeni dobitak 68.991.659 60.454.791
Rezervisanja 95.089.247 56.323.486
Dugoročne obaveze 93.359.735 60.043.200
Kratkoročne obaveze 67.869.860 50.981.911
Pasivna vremenska razgraničenja 82.583 85.669
Poslovna pasiva 663.011.759 577.322.848
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 145.558.751 98.925.957
EBITDA 28.777.521 5.351.199
Amortizacija 31.188.884 34.238.492
EBIT -2.411.363 -28.887.293
Rashodi kamata 1.659.166 1.284.335
Dobitak prije poreza -4.070.529 -30.171.628
Porezi iz dobitka -789.195 -1.105.925
Neto dobitak -3.281.334 -29.065.703
Prosječan broj zaposlenih 1.991,00 1.875,00
Prihod po zaposlenom 73.108,36 52.760,51
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 158.939.076 151.995.075
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 132.092.390 148.065.312
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 26.846.686 3.929.763
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 5.984 491.164
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 18.858.805 29.020.672
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -18.852.821 -28.529.508
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 4.000.000 33.000.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 14.199.540 6.456.554
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -10.199.540 26.543.446
Ukupni prilivi gotovine 162.945.060 185.486.239
Ukupni odlivi gotovine 165.150.735 183.542.538
Neto priliv (odliv) gotovine -2.205.675 1.943.701
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.381.428 438.377
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 190 99
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 895 749
Gotovina na kraju obračunskog perioda 175.048 2.381.428

Skraćeni finansijski pokazatelji [RTEU-R-A]

P/S 0,0827
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0128
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -3,6670
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,5886
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0296
Tržišna kapitalizacija 12.032.619
Prinos na aktivu (ROA) -0,53%
Prinos na kapital (ROE) -0,80%
Neto marža -2,25%
EBITDA marža 19,77%
Ukupan prihod 149.638.679