RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
RTEU-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
RTEU-R-A 20136.10.2014.2.463.6670,0096  11.11.2014.27.10.2014.23.10.2014.
RTEU-R-A 201218.10.2013.9.797.4940,0383  25.11.2013.10.11.2013.6.11.2013.
RTEU-R-A 20114.7.2012.8.891.9480,0347  20.8.2012.20.7.2012.18.7.2012.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 620.351.544 599.611.856
Tekuća sredstva 70.286.432 63.399.903
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 110.637 175.048
Aktivna vremenska razgraničenja 299.722 1.329.382
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 690.637.976 663.011.759
Pasiva
Kapital 402.439.973 406.692.917
Osnovni kapital 256.013.165 256.013.165
Rezerve 3.521.453 3.521.453
Revalorizacione rezerve 103.193.199 110.513.677
Neraspoređeni dobitak 43.965.100 68.991.659
Rezervisanja 96.558.838 95.089.247
Dugoročne obaveze 116.016.947 93.359.735
Kratkoročne obaveze 75.622.218 67.869.860
Pasivna vremenska razgraničenja 80.291 82.583
Poslovna pasiva 690.637.976 663.011.759
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 132.993.064 145.558.751
EBITDA 25.653.524 28.777.521
Amortizacija 29.189.468 31.188.884
EBIT -3.535.944 -2.411.363
Rashodi kamata 1.449.032 1.659.166
Dobitak prije poreza -4.984.976 -4.070.529
Porezi iz dobitka -732.032 -789.195
Neto dobitak -4.252.944 -3.281.334
Prosječan broj zaposlenih 1.914,00 1.991,00
Prihod po zaposlenom 69.484,36 73.108,36
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 151.629.947 158.939.076
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 128.894.927 132.092.390
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 22.735.020 26.846.686
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 5.087 5.984
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 13.452.026 18.858.805
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -13.446.939 -18.852.821
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 10.000.000 4.000.000
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 19.352.519 14.199.540
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -9.352.519 -10.199.540
Ukupni prilivi gotovine 161.635.034 162.945.060
Ukupni odlivi gotovine 161.699.472 165.150.735
Neto priliv (odliv) gotovine -64.438 -2.205.675
Gotovina na početku obračunskog perioda 175.048 2.381.428
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 43 190
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 16 895
Gotovina na kraju obračunskog perioda 110.637 175.048

Skraćeni finansijski pokazatelji [RTEU-R-A]

P/S 0,0770
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0166
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -2,4079
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,5720
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0254
Tržišna kapitalizacija 10.240.527
Prinos na aktivu (ROA) -0,63%
Prinos na kapital (ROE) -1,05%
Neto marža -3,20%
EBITDA marža 19,29%
Ukupan prihod 142.571.943