Semberija PD a.d. Bijeljina

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
SEMB-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 17.614.502 17.084.048
Tekuća sredstva 3.223.471 4.391.508
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 14.543 1.864
Aktivna vremenska razgraničenja 479.240 272.581
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 20.837.973 21.475.556
Pasiva
Kapital 10.237.373 7.978.045
Osnovni kapital 33.560.000 9.560.000
Rezerve 967.869 967.869
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 9.916
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 4.906.740 9.651.648
Kratkoročne obaveze 5.693.860 3.845.863
Pasivna vremenska razgraničenja 329.460
Poslovna pasiva 20.837.973 21.475.556
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 4.891.051 4.043.665
EBITDA 202.501 -1.458.959
Amortizacija 545.651 537.847
EBIT -343.150 -1.996.806
Rashodi kamata 407.438 553.018
Dobitak prije poreza -750.588 -2.549.824
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -750.588 -2.549.824
Prosječan broj zaposlenih 107,00 143,00
Prihod po zaposlenom 45.710,76 28.277,38
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 6.585.205 6.537.714
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.389.386 8.621.127
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -804.181 -2.083.413
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 2.740.500 37.740
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 28.969 485.318
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 2.711.531 -447.578
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.211.423
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.894.671 681.977
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.894.671 2.529.446
Ukupni prilivi gotovine 9.325.705 9.786.877
Ukupni odlivi gotovine 9.313.026 9.788.422
Neto priliv (odliv) gotovine 12.679 -1.545
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.864 3.409
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 14.543 1.864

Skraćeni finansijski pokazatelji [SEMB-R-A]

P/S 0,5695
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0224
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -3,7111
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,3050
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2721
Tržišna kapitalizacija 2.785.480
Prinos na aktivu (ROA) -3,55%
Prinos na kapital (ROE) -8,24%
Neto marža -15,35%
EBITDA marža 4,14%
Ukupan prihod 6.946.476