Semberija PD a.d. Bijeljina

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
SEMB-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 17.084.048 17.481.794
Tekuća sredstva 4.391.508 6.789.583
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.864 3.409
Aktivna vremenska razgraničenja 272.581 367.515
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 21.475.556 24.271.377
Pasiva
Kapital 7.978.045 10.527.869
Osnovni kapital 9.560.000 19.929.324
Rezerve 967.869 12.192
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 9.651.648 6.646.347
Kratkoročne obaveze 3.845.863 7.097.161
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 21.475.556 24.271.377
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 4.043.665 4.676.785
EBITDA -1.458.959 -935.387
Amortizacija 537.847 501.275
EBIT -1.996.806 -1.436.662
Rashodi kamata 553.018 553.262
Dobitak prije poreza -2.549.824 -1.989.924
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -2.549.824 -1.989.924
Prosječan broj zaposlenih 143,00 154,00
Prihod po zaposlenom 28.277,38 30.368,73
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 6.537.714 6.444.683
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 8.621.127 5.511.729
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -2.083.413 932.954
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 37.740 1.132.369
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 485.318 1.500
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -447.578 1.130.869
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.211.423
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 681.977 2.062.838
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.529.446 -2.062.838
Ukupni prilivi gotovine 9.786.877 7.577.052
Ukupni odlivi gotovine 9.788.422 7.576.067
Neto priliv (odliv) gotovine -1.545 985
Gotovina na početku obračunskog perioda 3.409 2.424
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.864 3.409

Skraćeni finansijski pokazatelji [SEMB-R-A]

P/S 0,6889
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0760
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1,0924
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,2377
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,3491
Tržišna kapitalizacija 2.785.480
Prinos na aktivu (ROA) -11,15%
Prinos na kapital (ROE) -27,56%
Neto marža -63,06%
EBITDA marža -36,08%
Ukupan prihod 6.811.310