Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
SGAS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 12.209.632 12.199.422
Tekuća sredstva 4.292.338 4.300.364
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.171.598 1.598.436
Aktivna vremenska razgraničenja 120.854 96.219
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 16.501.970 16.499.786
Pasiva
Kapital 15.634.182 15.698.280
Osnovni kapital 16.399.601 16.399.601
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 11.659
Rezervisanja 13.341 14.614
Dugoročne obaveze 115.969 121.084
Kratkoročne obaveze 738.478 665.808
Pasivna vremenska razgraničenja 88.282 46.885
Poslovna pasiva 16.501.970 16.499.786
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 4.054.369 3.614.814
EBITDA 336.145 405.499
Amortizacija 399.282 392.846
EBIT -63.137 12.653
Rashodi kamata 961 994
Dobitak prije poreza -64.098 11.659
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -64.098 11.659
Prosječan broj zaposlenih 26,00 27,00
Prihod po zaposlenom 155.937,27 133.882,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.905.716 5.775.842
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.032.825 6.599.768
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 872.891 -823.926
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 48.973 67.060
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 344.000 55.272
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -295.027 11.788
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 413
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 5.115 7.340
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -4.702 -7.340
Ukupni prilivi gotovine 4.955.102 5.842.902
Ukupni odlivi gotovine 4.381.940 6.662.380
Neto priliv (odliv) gotovine 573.162 -819.478
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.598.436 2.417.914
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.171.598 1.598.436

Skraćeni finansijski pokazatelji [SGAS-R-A]

P/S 0,4490
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0039
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -28,3996
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9533
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1164
Tržišna kapitalizacija 1.820.356
Prinos na aktivu (ROA) -0,39%
Prinos na kapital (ROE) -0,41%
Neto marža -1,58%
EBITDA marža 8,29%
Ukupan prihod 4.339.962