Sarajevo gas a.d. Istočno Sarajevo

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
SGAS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 12.199.422 12.250.443
Tekuća sredstva 4.300.364 7.150.672
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.598.436 2.417.914
Aktivna vremenska razgraničenja 96.219 65.660
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 16.499.786 19.401.115
Pasiva
Kapital 15.698.280 15.686.621
Osnovni kapital 16.399.601 16.399.601
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 11.659 12.216
Rezervisanja 14.614 16.860
Dugoročne obaveze 121.084 122.762
Kratkoročne obaveze 665.808 3.574.872
Pasivna vremenska razgraničenja 46.885 18.617
Poslovna pasiva 16.499.786 19.401.115
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 3.614.814 3.584.802
EBITDA 405.499 405.621
Amortizacija 392.846 392.300
EBIT 12.653 13.321
Rashodi kamata 994 1.105
Dobitak prije poreza 11.659 12.216
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 11.659 12.216
Prosječan broj zaposlenih 27,00 27,00
Prihod po zaposlenom 133.882,00 132.770,44
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.775.842 3.082.219
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 6.599.768 2.254.582
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -823.926 827.637
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 67.060 125.132
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 55.272 107.092
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 11.788 18.040
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 7.340 39.950
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -7.340 -39.950
Ukupni prilivi gotovine 5.842.902 3.207.351
Ukupni odlivi gotovine 6.662.380 2.401.624
Neto priliv (odliv) gotovine -819.478 805.727
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.417.914 1.612.187
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.598.436 2.417.914

Skraćeni finansijski pokazatelji [SGAS-R-A]

P/S 0,4990
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0007
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 154,7265
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9572
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1149
Tržišna kapitalizacija 1.803.956
Prinos na aktivu (ROA) 0,06%
Prinos na kapital (ROE) 0,07%
Neto marža 0,32%
EBITDA marža 11,22%
Ukupan prihod 3.883.313