Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
SGAS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2021 2020
Aktiva
Stalna sredstva 11.838.697 12.134.625
Tekuća sredstva 5.433.730 4.298.466
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 3.245.043 2.693.151
Aktivna vremenska razgraničenja 70.407 64.040
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 17.272.427 16.433.091
Pasiva
Kapital 16.388.992 15.681.077
Osnovni kapital 16.399.601 16.399.601
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 707.915 46.895
Rezervisanja 11.034 9.129
Dugoročne obaveze 99.391 98.646
Kratkoročne obaveze 773.010 644.239
Pasivna vremenska razgraničenja 36.756 32.317
Poslovna pasiva 17.272.427 16.433.091
Skraćeni bilans uspjeha 2021 2020
Prihod od prodaje 4.653.693 4.283.956
EBITDA 1.130.546 455.679
Amortizacija 416.138 407.959
EBIT 714.408 47.720
Rashodi kamata 6.493 825
Dobitak prije poreza 707.915 46.895
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 707.915 46.895
Prosječan broj zaposlenih 22,00 23,00
Prihod po zaposlenom 211.531,50 186.258,96
Skraćeni bilans novčanih tokova 2021 2020
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.866.931 4.919.525
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.300.194 4.280.441
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 566.737 639.084
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 44.807 71.321
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 59.652 174.645
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -14.845 -103.324
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.116
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 17.323
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -14.207
Ukupni prilivi gotovine 4.911.738 4.993.962
Ukupni odlivi gotovine 4.359.846 4.472.409
Neto priliv (odliv) gotovine 551.892 521.553
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.693.151 2.171.598
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 3.245.043 2.693.151

Skraćeni finansijski pokazatelji [SGAS-R-A]

P/S 3,1716
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0432
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 20,8495
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9994
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,9006
Tržišna kapitalizacija 14.759.641
Prinos na aktivu (ROA) 4,20%
Prinos na kapital (ROE) 4,41%
Neto marža 15,21%
EBITDA marža 24,29%
Ukupan prihod 4.773.689