Sana Linea a.d. Kostajnica

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
SLIN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 102.247 80.669
Tekuća sredstva 1.461.661 1.450.676
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 79.891 24.383
Aktivna vremenska razgraničenja 306 565
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.563.908 1.531.345
Pasiva
Kapital 967.588 968.406
Osnovni kapital 661.011 661.011
Rezerve 635 625
Revalorizacione rezerve 283.000 283.000
Neraspoređeni dobitak 22.942 23.770
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 596.320 562.939
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.563.908 1.531.345
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 1.986.626 1.485.002
EBITDA 26.303 27.124
Amortizacija 25.831 25.061
EBIT 472 2.063
Rashodi kamata 48 1.841
Dobitak prije poreza 424 222
Porezi iz dobitka 42 22
Neto dobitak 382 200
Prosječan broj zaposlenih 84,00 86,00
Prihod po zaposlenom 23.650,31 17.267,47
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.132.117 1.544.977
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 2.076.609 1.792.745
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 55.508 -247.768
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 2.132.117 1.544.977
Ukupni odlivi gotovine 2.076.609 1.792.745
Neto priliv (odliv) gotovine 55.508 -247.768
Gotovina na početku obračunskog perioda 24.383 272.151
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 79.891 24.383

Skraćeni finansijski pokazatelji [SLIN-R-A]

P/S 0,2662
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0000
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 1.384,3162
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0146
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5465
Tržišna kapitalizacija 528.809
Prinos na aktivu (ROA) 0,02%
Prinos na kapital (ROE) 0,04%
Neto marža 0,02%
EBITDA marža 1,32%
Ukupan prihod 1.989.310