Sana Linea a.d. Kostajnica

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
SLIN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 80.669 102.669
Tekuća sredstva 1.450.676 1.525.977
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 24.383 272.151
Aktivna vremenska razgraničenja 565 329
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.531.345 1.628.646
Pasiva
Kapital 968.406 1.131.609
Osnovni kapital 661.011 661.011
Rezerve 625 602
Revalorizacione rezerve 283.000 446.125
Neraspoređeni dobitak 23.770 23.871
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 562.939 497.037
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.531.345 1.628.646
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 1.485.002 1.893.450
EBITDA 27.124 30.518
Amortizacija 25.061 29.960
EBIT 2.063 558
Rashodi kamata 1.841 44
Dobitak prije poreza 222 514
Porezi iz dobitka 22 51
Neto dobitak 200 463
Prosječan broj zaposlenih 86,00 86,00
Prihod po zaposlenom 17.267,47 22.016,86
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.544.977 2.549.473
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.792.745 2.452.664
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -247.768 96.809
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 787
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 787
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 1.544.977 2.550.260
Ukupni odlivi gotovine 1.792.745 2.452.664
Neto priliv (odliv) gotovine -247.768 97.596
Gotovina na početku obračunskog perioda 272.151 174.555
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 24.383 272.151

Skraćeni finansijski pokazatelji [SLIN-R-A]

P/S 0,3561
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0000
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 2.644,0440
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0147
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5461
Tržišna kapitalizacija 528.809
Prinos na aktivu (ROA) 0,01%
Prinos na kapital (ROE) 0,02%
Neto marža 0,01%
EBITDA marža 1,83%
Ukupan prihod 1.673.150