Saničani a.d. Prijedor

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
SNCN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 9.106.073 9.173.214
Tekuća sredstva 2.445.486 2.683.729
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 52 87
Aktivna vremenska razgraničenja 37 37
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 11.551.559 11.856.943
Pasiva
Kapital 8.991.483 9.080.508
Osnovni kapital 11.882.463 11.882.463
Rezerve
Revalorizacione rezerve 316.428 316.428
Neraspoređeni dobitak 494.239 494.239
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.560.076 2.776.435
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 11.551.559 11.856.943
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 446.828 310.358
EBITDA -17.809 430.983
Amortizacija 64.575 82.391
EBIT -82.384 348.592
Rashodi kamata 6.641 23.003
Dobitak prije poreza -89.025 325.589
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -89.025 325.589
Prosječan broj zaposlenih 20,75 25,92
Prihod po zaposlenom 21.533,88 11.973,69
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 269.912 9.191
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 269.947 9.104
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -35 87
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 269.912 9.191
Ukupni odlivi gotovine 269.947 9.104
Neto priliv (odliv) gotovine -35 87
Gotovina na početku obračunskog perioda 87
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 52 87

Skraćeni finansijski pokazatelji [SNCN-R-A]

P/S 11,1690
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0075
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -56,0588
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7567
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5550
Tržišna kapitalizacija 4.990.634
Prinos na aktivu (ROA) -0,76%
Prinos na kapital (ROE) -0,99%
Neto marža -19,92%
EBITDA marža -3,99%
Ukupan prihod 433.802