Stočar a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
STOR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 3.046.478 4.573.353
Tekuća sredstva 146.870 163.685
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 16.452 15.504
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 309.640 1.159.632
Poslovna aktiva 3.502.988 5.896.670
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 5.882.730 5.882.730
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 1.034.896 1.274.734
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.468.092 4.621.936
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 3.502.988 5.896.670
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 45.264 68.082
EBITDA 863.002 -156.656
Amortizacija 12.947 250.332
EBIT 850.055 -406.988
Rashodi kamata 63 7.587
Dobitak prije poreza 849.992 -414.575
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 849.992 -414.575
Prosječan broj zaposlenih 8,00 11,00
Prihod po zaposlenom 5.658,00 6.189,27
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 95.759 154.521
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 94.811 150.819
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 948 3.702
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 95.759 154.521
Ukupni odlivi gotovine 94.811 150.819
Neto priliv (odliv) gotovine 948 3.702
Gotovina na početku obračunskog perioda 15.504 11.802
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 16.452 15.504

Skraćeni finansijski pokazatelji [STOR-R-A]

P/S 0,0130
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1445
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 0,0007
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 588
Prinos na aktivu (ROA) 18,09%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža 1.877,85%
EBITDA marža 1.906,60%
Ukupan prihod 1.169.411