Stočar a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
STOR-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 1.186.265 3.046.478
Tekuća sredstva 312.184 146.870
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.105 16.452
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 2.057.311 309.640
Poslovna aktiva 3.555.760 3.502.988
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 5.882.730 5.882.730
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja 795.057 1.034.896
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 2.760.703 2.468.092
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 3.555.760 3.502.988
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 63 45.264
EBITDA -1.734.245 863.002
Amortizacija 12.731 12.947
EBIT -1.746.976 850.055
Rashodi kamata 695 63
Dobitak prije poreza -1.747.671 849.992
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -1.747.671 849.992
Prosječan broj zaposlenih 5,00 8,00
Prihod po zaposlenom 12,60 5.658,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 25.142 95.759
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 39.489 94.811
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -14.347 948
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 25.142 95.759
Ukupni odlivi gotovine 39.489 94.811
Neto priliv (odliv) gotovine -14.347 948
Gotovina na početku obračunskog perioda 16.452 15.504
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 2.105 16.452

Skraćeni finansijski pokazatelji [STOR-R-A]

P/S 9,3377
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,2971
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,0003
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 588
Prinos na aktivu (ROA) -49,52%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -2.774.080,95%
EBITDA marža -2.752.769,84%
Ukupan prihod 284.946