Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 795.731 824.581
Tekuća sredstva 1.517.902 1.369.856
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.011.563 925.320
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 2.313.633 2.194.971
Pasiva
Kapital 1.855.474 1.804.216
Osnovni kapital 794.070 794.070
Rezerve 50.482 49.849
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 1.010.922 960.297
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 458.159 390.755
Kratkoročna razgraničenja 412 392
Bilansna pasiva 2.313.633 2.194.971
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 3.200.958 3.155.945
EBITDA 87.225 44.697
Amortizacija 31.963 32.581
EBIT 55.262 12.116
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 55.262 12.116
Porezi iz dobitka 4.003 -534
Neto dobitak 51.259 12.650
Prosječan broj zaposlenih 23,00 26,00
Prihod po zaposlenom 139.172,09 121.382,50
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.772.142 4.298.998
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.684.632 4.208.525
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 87.510 90.473
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 5 24
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.272 7.114
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.267 -7.090
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 3.772.147 4.299.022
Ukupni odlivi gotovine 3.685.904 4.215.639
Neto priliv (odliv) gotovine 86.243 83.383
Gotovina na početku obračunskog perioda 925.320 841.937
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.011.563 925.320

Skraćeni finansijski pokazatelji [TEKM-R-A]

P/S 0,1290
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0646
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 8,0555
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,3367
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2225
Tržišna kapitalizacija 412.916
Prinos na aktivu (ROA) 2,27%
Prinos na kapital (ROE) 2,80%
Neto marža 1,60%
EBITDA marža 2,72%
Ukupan prihod 3.239.365