Tekom a.d. Teslić

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TEKM-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 872.367 905.932
Tekuća sredstva 1.359.352 1.236.985
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 723.403 556.585
Aktivna vremenska razgraničenja 82 370
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.231.719 2.142.917
Pasiva
Kapital 1.637.002 1.492.564
Osnovni kapital 794.070 794.070
Rezerve 35.015 27.429
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 807.917 671.065
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 594.717 650.353
Pasivna vremenska razgraničenja 551
Poslovna pasiva 2.231.719 2.142.917
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 4.570.258 4.698.763
EBITDA 199.855 212.920
Amortizacija 43.214 45.080
EBIT 156.641 167.840
Rashodi kamata 2 16
Dobitak prije poreza 156.639 167.824
Porezi iz dobitka 14.508 16.111
Neto dobitak 142.131 151.713
Prosječan broj zaposlenih 29,00 32,00
Prihod po zaposlenom 157.595,10 146.836,34
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.662.570 4.749.661
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.487.213 4.549.144
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 175.357 200.517
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1 18.501
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 8.540 44.699
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -8.539 -26.198
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 4.662.571 4.768.162
Ukupni odlivi gotovine 4.495.753 4.593.843
Neto priliv (odliv) gotovine 166.818 174.319
Gotovina na početku obračunskog perioda 556.585 382.266
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 723.403 556.585

Skraćeni finansijski pokazatelji [TEKM-R-A]

P/S 0,0903
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1790
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 2,9052
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,0615
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2522
Tržišna kapitalizacija 412.916
Prinos na aktivu (ROA) 6,50%
Prinos na kapital (ROE) 9,08%
Neto marža 3,11%
EBITDA marža 4,37%
Ukupan prihod 4.627.281