Tekom a.d. Teslić

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TEKM-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 845.403 872.367
Tekuća sredstva 1.479.287 1.359.352
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 869.759 723.403
Aktivna vremenska razgraničenja 82
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 2.324.690 2.231.719
Pasiva
Kapital 1.770.465 1.637.002
Osnovni kapital 794.070 794.070
Rezerve 42.121 35.015
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 934.274 807.917
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 554.225 594.717
Pasivna vremenska razgraničenja 946 551
Poslovna pasiva 2.324.690 2.231.719
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 4.586.015 4.570.258
EBITDA 189.483 199.855
Amortizacija 42.131 43.214
EBIT 147.352 156.641
Rashodi kamata 0 2
Dobitak prije poreza 147.352 156.639
Porezi iz dobitka 13.889 14.508
Neto dobitak 133.463 142.131
Prosječan broj zaposlenih 27,00 29,00
Prihod po zaposlenom 169.852,41 157.595,10
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.656.153 4.662.570
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.495.023 4.487.213
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 161.130 175.357
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 312 1
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 15.086 8.540
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -14.774 -8.539
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 4.656.465 4.662.571
Ukupni odlivi gotovine 4.510.109 4.495.753
Neto priliv (odliv) gotovine 146.356 166.818
Gotovina na početku obračunskog perioda 723.403 556.585
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 869.759 723.403

Skraćeni finansijski pokazatelji [TEKM-R-A]

P/S 0,0900
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1681
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 3,0939
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,2296
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2332
Tržišna kapitalizacija 412.916
Prinos na aktivu (ROA) 5,86%
Prinos na kapital (ROE) 7,83%
Neto marža 2,91%
EBITDA marža 4,13%
Ukupan prihod 4.628.591