Tehnogas - Trn a.d. Laktaši

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TGTN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
TGTN-R-A 20183.5.2019.970.0811,0000  30.9.2019.10.5.2019.8.5.2019.
TGTN-R-A 201711.4.2018.795.4660,8200  30.9.2018.10.5.2018.8.5.2018.
TGTN-R-A 201627.4.2017.795.4660,8200  30.9.2017.10.5.2017.8.5.2017.
TGTN-R-A 201528.4.2016.795.4660,8200  30.9.2016.10.5.2016.6.5.2016.
TGTN-R-A 201430.4.2015.582.0500,6000  30.9.2015.15.5.2015.14.5.2015.
TGTN-R-A 201315.4.2014.504.4420,5200  30.9.2014.15.5.2014.13.5.2014.
TGTN-R-A 201230.4.2013.292.0240,3000  30.9.2013.31.5.2013.29.5.2013.
TGTN-R-A 201125.4.2012.145.5120,1500  30.9.2012.31.5.2012.29.5.2012.
TGTN-R-A 201028.4.2011.203.7170,2100  30.9.2011.31.5.2011.27.5.2011.
TGTN-R-A 200916.4.2010.407.4340,4200  10.6.2010.24.5.2010.21.5.2010.
TGTN-R-A 200816.4.2009.407.4340,4200  10.6.2009.24.5.2009.20.5.2009.
TGTN-R-A 2007 504.4420,5200  5.6.2008.12.5.2008.7.5.2008.
TGTN-R-A 2006 339.5280,3500  10.6.2007.24.5.2007.22.5.2007.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 3.616.297 3.777.406
Tekuća sredstva 6.764.216 5.998.130
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 765.650 422.996
Aktivna vremenska razgraničenja 12.326
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 10.380.513 9.775.536
Pasiva
Kapital 9.942.348 9.505.035
Osnovni kapital 970.081 970.081
Rezerve 6.582.308 6.264.834
Revalorizacione rezerve 814.281 814.281
Neraspoređeni dobitak 1.743.885 1.455.839
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 438.165 270.501
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 10.380.513 9.775.536
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 5.592.111 4.803.302
EBITDA 2.131.717 1.772.935
Amortizacija 556.751 543.995
EBIT 1.574.966 1.228.940
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 1.574.966 1.228.940
Porezi iz dobitka 173.978 115.998
Neto dobitak 1.400.988 1.112.942
Prosječan broj zaposlenih 23,00 23,00
Prihod po zaposlenom 243.135,26 208.839,22
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.323.633 5.809.657
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.910.776 4.072.965
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.412.857 1.736.692
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 15.801 15.211
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.242.029 726.610
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.226.228 -711.399
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 843.975 863.406
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -843.975 -863.406
Ukupni prilivi gotovine 7.339.434 5.824.868
Ukupni odlivi gotovine 6.996.780 5.662.981
Neto priliv (odliv) gotovine 342.654 161.887
Gotovina na početku obračunskog perioda 422.996 261.109
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 765.650 422.996

Skraćeni finansijski pokazatelji [TGTN-R-A]

P/S 1,6983
Neto dobitak po akciji (EPS) 1,4442
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 6,7789
Dividenda po akciji 1,0000
Racio plaćanja dividende 0,6924
Dividendna stopa 10,21%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 10,2490
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,9552
Tržišna kapitalizacija 9.497.093
Prinos na aktivu (ROA) 13,90%
Prinos na kapital (ROE) 14,41%
Neto marža 25,05%
EBITDA marža 38,12%
Ukupan prihod 5.622.404