Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 18.807.716 19.730.020
Tekuća sredstva 2.038.269 2.545.351
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 95.949 198.619
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna aktiva 20.845.985 22.275.371
Pasiva
Kapital -12.865.332 -12.578.104
Osnovni kapital 2.040.000 2.040.000
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 360.916 242.135
Rezervisanja 30.263 27.476
Dugoročne obaveze 15.126.182 16.870.929
Kratkoročne obaveze 18.554.872 17.955.070
Kratkoročna razgraničenja 3.732.168 3.967.716
Bilansna pasiva 20.845.985 22.275.371
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 4.635.128 4.804.340
EBITDA 1.866.897 1.822.934
Amortizacija 928.774 990.830
EBIT 938.123 832.104
Rashodi kamata 577.207 617.512
Dobitak prije poreza 360.916 214.592
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 360.916 214.592
Prosječan broj zaposlenih 63,00 63,00
Prihod po zaposlenom 73.573,46 76.259,37
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 7.953.868 7.888.588
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.477.195 5.975.857
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.476.673 1.912.731
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 102.988 91.451
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 6.470 20.307
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 96.518 71.144
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.675.861 1.907.956
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -2.675.861 -1.907.956
Ukupni prilivi gotovine 8.056.856 7.980.039
Ukupni odlivi gotovine 8.159.526 7.904.120
Neto priliv (odliv) gotovine -102.670 75.919
Gotovina na početku obračunskog perioda 198.619 122.700
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 95.949 198.619

Skraćeni finansijski pokazatelji [TPPD-R-A]

P/S 0,0880
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,1769
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 1,1305
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji -6,3065
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene -0,0317
Tržišna kapitalizacija 408.000
Prinos na aktivu (ROA) 1,67%
Prinos na kapital (ROE) -2,84%
Neto marža 7,79%
EBITDA marža 40,28%
Ukupan prihod 7.476.914